Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nu ska det gå att beräkna besparingar i arbetet mot undernäring

Genom att förebygga undernäring hos äldre finns det mycket pengar att spara för samhället.

Undernäring hos äldre är ett dolt folkhälsoproblem som kostar enorma summor för samhället, men exakt hur mycket är det ingen som vet. Detta kan vara en av anledningarna till att det satsas för lite resurser på att förebygga undernäring. Därför har Livsmedelsakademin och RISE nu startat ett arbete med att ta fram en modell för att beräkna vilka kostnader som går att spara genom förebyggande insatser. Modellen ska kunna användas av beslutsfattare på kommunal, regional och nationell nivå.

Ofta är det kommunen som står för det förebyggande arbetet mot undernäring medan regionen får betala för att vårda den som är undernärd.

– Om alla verksamheter bara ser till den egna plånboken kommer vi aldrig till rätta med den undernäring som går att förebygga, säger Pernilla Fagerlin projektledare för Nollvisionen för undernäring hos äldre, som drivs av Livsmedelsakademin. Vår beräkningsmodell kan bli ett viktigt instrument för att öka samarbetet mellan region och kommun, och det behövs om vi ska minska antalet undernärda äldre.

Den samlade kostnaden för undernäring inom vård och omsorg beräknas i runda tal vara dubbelt så stor som kostnaden för övervikt och fetma. En undernärd patient kostar ca 10 000 kr mer per vårddygn och har längre vårdtid än en icke undernärd patient. Beräkningar som Socialstyrelsen gjorde år 2000 visar att sjukvården kan spara 0,5-1 miljard kronor årligen genom förebyggande åtgärder.

– Det finns enorma summor att spara på att förebygga undernäring, men ännu viktigare är att minska det lidande som undernäring kan innebära. Ofta leder det till svårläkta sår, fallolyckor, infektionskänslighet och depression, vilket kraftigt försämrar livskvaliteten för den som drabbas, säger Maria Biörklund Helgesson, forskare på RISE.

– Effektiva åtgärder mot undernäring att räkna på kan vara subventionerade mellanmål, mer dietistkompetens, insatser mot ofrivillig ensamhet eller höjd kompetens om mat och måltid inom hemtjänsten. Detta är åtgärder som vi vet ger goda resultat för att förebygga undernäring, säger Kristina Glantz, ansvarig för beräkningsmodellen på Livsmedelsakademin.

Den svenska befolkningen blir allt äldre, vilket kommer att leda till ännu fler som lider av undernäring och ökade kostnader om vi inte börjar arbeta mer förebyggande.

Arbetet med att ta fram en beräkningsmodell för förebyggande insatser mot undernäring startar i februari 2024 och en testversion beräknas vara klar före sommaren.

Liknande poster

Undernäring hos äldre med neurologisk sjukdom