Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neuropatologi fortfarande guldstandard

Parkinsons sjukdom kännetecknas inte bara av progressiv degeneration av det dopaminerga nigrostriatala systemet1. Även andra neuronala system och organ drabbas, till exempel binjurar, näthinna, hjärta och hud2. Skadorna ledsagas av rikliga intracytoplasmiska Lewykroppar och dystrofa Lewyneuriter där fosforylerat α-synuklein anhopas. Detta protein är det främsta biologiska kännemärket på Parkinsons sjukdom (PS) och andra synukleinopatier3. Sporadisk Parkinsons sjukdom är den vanligaste formen av sjukdomen, men det finns även familjebundna former som tyder på genetiska faktorer4. Neuropatologiskt och histologiskt bekräftad Parkinson är guldstandard för diagnosen. Ny forskning har förbättrat diagnoskriterierna5 även om de fortfarande ses som provisoriska6. Sjukdomens neurokemiska underlag har klarlagts närmare, vilket lägger grunden till en effektiv behandling7. α-synuklein, det främsta patologiska proteinet vid Parkinsons sjukdom, aggregeras i nervceller, neuriter, axoner, Parkinsons sjukdom drabbar inte bara det motoriska systemet utan betraktas numera som en progressiv multiorgansjukdom, med många neurologiska och icke-motoriska störningar. Den viktigaste sjukdomsmarkören är anhopningar av α-synuklein. Etiologin är långt ifrån klarlagd, men nyare forskning har förbättrat de neuropatologiska diagnoskriterierna som fortfarande utgör guldstandard för Parkinsondiagnosen. Här ger Nenad Bogdanović, geriatriker, neurolog och docent vid Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, en översikt över området. neurologi i sverige nr 2– 13 3 presynaptiska terminaler och glia8. Lewykroppar bildas troligen som reaktion på hittills okända patogena processer i likhet med vad som föreslagits om
amyloida plack vid Alzheimers sjukdom9. Nyligen lanserades idén att Parkinson är en ”synaptopati” eftersom ansamlingen av α-synuklein sammanhänger med synaptisk dysfunktion snarare än neuronbortfall10. Toxiska oligomerer av α-synuklein binder till mitokondriemembranen, vilket leder till att mitokondrierna sönderfaller och neuronen dör11. Dessutom spelar inflammation en betydande roll för neurodegenerationen vid Parkinsons sjukdom12. Ännu finns ingen uttömmande patofysiologisk förklaring till denna förödande sjukdom.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

Den starka obehagskänslans plats i hjärnan hittad