Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Merck presenterar nya data för evobrutinib, den första BTK-hämmaren som efter tre och ett halvt års behandling, fortfarande visar klinisk nytta för personer med skovvis förlöpande multipel skleros.

• Data från kliniska fas II-studier av evobrutinib visar att sjukdomsaktiviteten och EDSS-poäng liksom NFL-nivåer, en markör som mäter neurodegenerativ skada, fortfarande var låga efter tre och ett halvt år hos patienter med skovvis förlöpande MS (RMS), som behandlats med läkemedlet.

• Senaste data visar också att patienter som behandlats med evobrutinib fick ett antikroppssvar med mRNA-vaccination mot covid, liknande det hos friska försökspersoner.

• Evobrutinib är en mycket selektiv, oral, CNS-penetrerande BTK-hämmare som har potential att bli ett behandlingsalternativ i sin klass av läkemedel för patienter med RMS.

Merck, ett ledande vetenskaps- och teknikföretag, tillkännagav idag att frekvensen av skov på årsbasis (ARR) förblev låg och poängen för Expanded Disability Status Scale (EDSS) hölls stabila hos personer med skovvis förlöpande multipel skleros (RMS) som behandlades med evobrutinib under mer än tre och ett halvt år. Dessutom förblev antalet
T1-gadoliniumförstärkande (Gd+) lesioner och lesion T2 låga under hela den förlängda open-label fas II-studien (OLE). Den data, som presenterades vid European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) 38:e kongress, tyder på långsiktiga fördelar med evobrutinib för personer med RMS och läkemedlet kan bli en potentiell ”bäst-i-klassen” terapi.

Evobrutinib är en oral, mycket selektiv immunmodulator som verkar i det centrala nervsystemet (CNS). Preparatet har potential att bli ett säkert och mycket effektivt behandlingsalternativ för RMS eftersom det påverkar både perifera och centrala inflammationsfaktorer genom att hämma Brutons tyrosinkinas (BTK) signaler i B-cellerna såväl som i mikroglia. Denna dubbla funktion kan ge en bättre kontroll av sjukdomsprogression mellan skoven och lindrar även funktionsnedsättningen under skoven.

”Det här är första gången vi kan påvisa en ihållande effekt så länge som upp till tre och ett halvt år med en BTK-hämmare hos patienter med skovvis förlöpande MS. Evobrutinib har potential att bli det bästa alternativet i sin klass av läkemedel för patienter med skovvis förlöpande MS.” säger Anders Wesslau, VD på Merck Sverige.

”Tillsammans med tidigare data har vi sett att antalet långsamt expanderande lesioner minskar. Detta tyder på att läkemedlet har effekt på mikroglia och reducerar nivåerna av neurofilament.” säger Petra Skare Medical Director på Merck AB.

I fas II-studien, OLE, analyserades den långsiktiga behandlingseffekten av ARR samt EDSS-poäng med evobrutinib. Forskarna utvärderade även resultaten av magnetisk resonanstomografi (MRI) hos patienter med RMS:

• Patienter som randomiserats till den initiala armen med 75 mg två gånger dagligen hade färre skov under ett år, ARR på 0,13 under hela OLE-studien. Samtidigt ledde ett byte från 75 mg en gång dagligen till 75 mg två gånger dagligen till att ARR minskade från 0,19 till 0,09.

• Totalt sett förblev de genomsnittliga EDSS-poängen, såväl som MRT-lesionsaktivitet låga och stabila under hela studien.

Dessa data stärker ytterligare de tidigare observationer som gjorts och visar att maximal BTK-dos med evobrutinib två gånger dagligen under hela doseringsintervallet leder till färre skov under ett år, ARR.

I den nya långsiktiga data som Merck presenterade från den kliniska fas II-studien OLE visade det sig också att proteinet neurofilament (NfL) i blodet minskade hos patienter som behandlades med evobrutinib. NfL är en avgörande biomarkör som kan förutsäga framtida förlust av hjärnvolym och sjukdomsprogression. Patienterna visade både en pågående och ihållande minskning av NfL-nivåer i blodet jämfört med under den dubbelblinda fasen (DBP) och vid behandlingsstarten av OLE-studien. En dos på 75 mg två gånger dagligen reducerade signifikant NfL-nivåerna från och med vecka 12 (DBP), jämfört med placebo/evobrutinib 25 mg en gång dagligen. Denna minskning bevisar att evobrutinib kan dämpa de neuronala skador som uppstår hos personer med skovvis förlöpande MS.

Vid ECTRIMS presenterades också den allra senaste datan från en post hoc-analys av patienter (n=24) som deltagit i fas II OLE-studien och fått ett mRNA COVID-19-vaccin. Resultaten visade att 96 % av patienterna med RMS som behandlades med evobrutinib (75 mg två gånger dagligen) fick ett antikroppssvar efter två doser. Det är ungefär samma svar som obehandlade RMS-patienter och friska försökspersoner. Antikroppssvaret bibehölls både hos seronegativa och seropositiva patienter oavsett om antigenerna var nya för immunsystemet eller om kroppen stött på dem tidigare. Detta är första gången man kunnat påvisa de här resultaten med en BTK-hämmare vid RMS. Fynden överensstämmer med moduleringen av B-cellsfunktion och visar på en möjlig alternativ behandling och ytterligare metoder för B-cellsutarmning.

Om Evobrutinib
Evobrutinib är en oral, mycket selektiv CNS-penetrerande hämmare av Brutons tyrosinkinas (BTK) i klinisk utveckling avsedd som en potentiell behandling för skovvis förlöpande multipel skleros (RMS). Det är den första BTK-hämmaren som visar klinisk effekt i den största fas II-studien med uppföljning efter tre år. Preparatet visar också effekt på den pågående inflammation som har betydelse vid sjukdomsprogression. Evobrutinib är utformat för att modulera B-cellssvar såsom proliferation och frisättning av antikroppar och cytokiner, samt för att modulera aktivering av makrofager/mikroglia. Läkemedlet minskade signifikant SEL-volymen och nivåerna av NfL i blodet, vilket är en biomarkör som kan förutsäga framtida neurodegeneration och därigenom prognostisera långvarig funktionsnedsättning. Effekten av evobrutinib optimerades i denna omfattande dosökningsstudie av BTK-hämmare vid RMS. Studien visade att 75 mg dosering två gånger dagligen uppnår maximal effekt över endpoints genom att bibehålla hämningen av BTK under hela doseringsintervallet (>95 % BTK-beläggning bibehölls tidigare hos 98 % av patienterna innan nästa dos). Läkemedlet är för närvarande under klinisk utvärdering och inte godkänt för användning någonstans i världen.

Om Open-Label Extension (OLE) Fas II klinisk prövning
Under den 48 veckor långa dubbelblinda studieperioden (DBP) randomiserades patienter med RMS till en av fem behandlingsgrupper: placebo (byte till 25 mg evobrutinib en gång dagligen efter 24 veckor), 25 mg eller 75 mg evobrutinib en gång dagligen, 75 mg evobrutinib två gånger dagligen eller dimetylfumarat (120 mg två gånger dagligen den första veckan och 240 mg två gånger dagligen därefter). Vid vecka 48 kunde patienterna gå in i OLE-studien och fick då evobrutinib 75 mg en gång dagligen under en genomsnittlig period på 49,8 veckor innan de bytte till 75 mg två gånger dagligen under resten av studietiden.