Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lägre frakturrisk för äldre som använder rullstol

Användning av rullstol i gruppen äldre sköra personer är kopplat till en rejält minskad risk för frakturer. Det visar en studie vid Göteborgs universitet, som kan leda till fler förskrivningar av rullstol.

Kristian Axelsson (foto: Skaraborgs Sjukhus) och Mattias Lorentzon (foto: Göteborgs universitet).

Att använda rullstol innebär ofta många timmar i samma sittställning och utan belastning på benen, en situation som kan leda till sämre funktion och förlust av benmassa. Det gör i sin tur skelettet skörare, med ökad frakturrisk som följd. Rullstolsanvändning har därför bedömts vara en riskfaktor för frakturer.

Den aktuella studien, publicerad i tidskriften JAMA Network Open, visar dock att rullstolsanvändning inte bör ses som riskfaktor för fraktur i gruppen äldre sköra personer. Det var nämligen rullstolsanvändarna som klarade sig bäst undan frakturer.

Studien är den hittills största inom området och omfattade 55 442 rullstolsanvändare i Sverige med en genomsnittsålder på 83 år. Sex av tio var kvinnor. I den matchade kontrollgruppen fanns personer som gick själva, med eller utan hjälpmedel. Uppföljningstiden var i median cirka två år.

Avsevärt lägre frakturrisk

Personerna i rullstol fick mindre än hälften så många frakturer som kontrollerna, 4 148 frakturer mot kontrollgruppens 10 344. Med rullstol var risken motsvarande 2,3 gånger lägre än utan rullstol. Detta gällde frakturer generellt.

För benskörhetsfraktur och höftfraktur var skillnaderna mellan grupperna ännu större och uppgick till ungefär tre gånger färre frakturer hos rullstolsanvändarna. De hade också mindre än hälften så stor risk för fallskador.

I Sverige förskrivs rullstol vanligen av fysioterapeut eller arbetsterapeut, i andra länder kan det ordineras av läkare. Patientens behov avgör om rullstol rekommenderas eller inte. Faktorer som vägs in är oförmåga att förflytta sig, svaghet, dålig balans och om personen ofta faller.

Viktigt när rullstol övervägs  

Mattias Lorentzon är professor i geriatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt senior och korresponderande författare i studien.

– Det vi visar är att rullstolsanvändande är kopplat till kraftigt minskad risk för frakturer hos äldre sköra personer, oavsett möjlig orsak till att de använder rullstol. Eftersom frakturer, och speciellt höftfrakturer, orsakar enormt lidande och kräver stora sjukvårdsresurser är fynden viktiga, konstaterar han.

Studiens försteförfattare är Kristian Axelsson, ST-läkare på Närhälsan i Skövde och forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– För den som överväger att förskirva en rullstol till en patient, och gör en värdering av risk och nytta, är fynden av särskilt intresse. Stillasittande i rullstol är negativt på många sätt, därför är det glädjande att risken för fall och fraktur minskar, säger han.

Liknande poster

Ingenjörskonst bakom metod att frigöra celler från proteinplack

Juan Lantero Rodriguez skrev Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin 2022

Fysisk aktivitet avgörande för återhämtning efter stroke