Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kostnadseffektiviteten – av trombektomibehandling vid akut ischemisk stroke

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till allvarlig och långvarig funktionsnedsättning i hela världen. Stroke medför försämrad livskvalitet och högre dödlighet för den drabbade samt ökad belastning för samhället och anhöriga. I Sverige har de årliga samhällskostnaderna för strokesjukdomen beräknats till 16 miljarder kronor. De funktionella konsekvenserna hos personen som haft stroke är dominerande orsak till kostnader inom sjukvården, kommunala omsorgen och för anhörigas insatser. Det är därför viktigt med förbättrad akutvård för att minska funktionsnedsättningen inte bara ur ett medicinskt perspektiv utan också från en ekonomisk synvinkel. Fem randomiserade studier som publicerades under 20151-5 visade på mycket goda medicinska effekter av trombektomi som tillägg till standardbehandling vid akut stroke med proximal kärlocklusion. Dessa studier presenterade kortsiktiga resultat (3 månaders uppföljning), medan de långsiktiga effekterna av behandlingen ännu inte är visade. Syftet med vår analys6 var därför att estimera de långsiktiga effekterna och kostnaderna med ett tillägg av trombektomibehandling till standardbehandling hos patienter med akut ischemisk stroke. Detta för att avgöra om tilläggsbehandlingen är kostnadseffektiv.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Makar till personer med stroke upplever långsiktigt nedsatt hälsorelaterad livskvalitet