Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kombinerat gång- och kognitionstest kan bidra till tidig upptäckt av demens

Förmågan att samtidigt utföra två uppgifter är ofta påverkad tidigt hos personer som håller på att utveckla demens. En studie vid Akademiska sjukhuset och Falu lasarett visar att ett kombinerat så kallat dual-task-test, där patienten går och samtidigt presterar kognitivt, kan användas som stöd vid utredning och prediktion av demenssjukdom.


Hanna Bozkurt Åhman, doktorand inom geriatrik vid Uppsala universitet. Foto: privat

– Behovet av ett smidigt test för tidig upptäckt är stort, inte minst i takt med att den äldre befolkningen ökar och alltfler insjuknar i demenssjukdomar. Dagens metoder för minnesutredning är kostsamma, tidskrävande och/eller invasiva. Ett kombinerat gång- och kognitionstest, ett så kallat dual-task-test, som är enkelt att genomföra, skulle kunna leda till att demenssjukdomar upptäcks tidigt och möjliggöra tidiga insatser, säger Hanna Bozkurt Åhman, doktorand inom geriatrik vid Uppsala universitet.

Tidigare forskning har visat att dual-task-testning har potential att användas för att avslöja en försämring i förmågan att samtidigt utföra två uppgifter, vilket kan vara orsakat av en demenssjukdom. Men ännu saknas konsensus kring hur ett sådant test ska utformas optimalt för detta ändamål.

Den aktuella studien Uppsala-Dalarna Dementia and Gait (UDDGait) har pågått sedan 2015. Hittills har 298 patienter och 188 kontrollpersoner inkluderats. Största delen av datainsamlingen sker på Akademiska sjukhuset och Falu lasarett. I projektet medverkar även Uppsala universitet, Region Dalarna och Umeå universitet.

– Syftet har varit att undersöka om ett dual-task-test som består av gångtestet Timed Up-and-Go kombinerat med en kognitiv uppgift kan användas som stöd vid utredning och prediktion av demenssjukdom, berättar Hanna Bozkurt Åhman.

Testerna har utförts i samband med minnesutredning på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Falu lasarett. Sedan dess har en uppföljande testning och journalgenomgångar genomförts. Nu pågår ytterligare en uppföljande testning samt kompletterande datainsamling för testning av tillförlitligheten.

– Resultaten visar att Timed Up-and-Go dual-task-test kan användas för att särskilja mellan demens, lindrig kognitiv störning, subjektiv kognitiv störning och personer utan kognitiv sjukdom. Dessutom kan dual-task-testet användas för att förutsäga utveckling av demens hos personer inom 2,5 år efter genomgången minnesutredning, i synnerhet hos yngre. Testet kan bidra med användbar information vid minnesutredning, men det behövs fler studier för att testet ska kunna användas kliniskt, avrundar Hanna Bozkurt Åhman.

Liknande poster

Prevention, diagnostik och behandling demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Dubbel risk för demens med munsårsvirus