Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

IBD-patienter löper ökad risk för stroke, särskilt ischemiska händelser

I en rikstäckande svensk studie på över 85 000 patienter med biopsi-bekräftad inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) observerade forskare från Karolinska Institutet och Örebro universitet (Sverige) att patienter med IBD löpte en ökad risk för stroke, särskilt ischemisk sådan, i jämförelse med den generella befolkningen. Resultaten publiceras i Neurology.

Jiangwei Sun, postdoktor vid Karolinska Institutet. Foto: Lin Li.

IBD är ett samlingsbegrepp för en grupp kroniska tarmsjukdomar bestående av Crohns sjukdom (CD), ulcerös kolit (UC) och ospecifierad IBD. Tidigare studier har antytt att IBD-patienter löper ökad risk för tromboemboliska händelser, men kunskapen om den långsiktiga risken för stroke är begränsad. I en ny studie av tofacitinib, ett nytt läkemedel för behandling av IBD, observerades en ökad risk för stroke hos patienterna som använde läkemedlet.

Forskarna genomförde nu en kohortstudie genom att länka data från en rikstäckande databas med histopatologisk data (ESPRESSO-studien) med ett antal svenska vårdregister för att undersöka om patienter med en biopsi-bekräftad IBD hade en ökad långsiktig risk för stroke i jämförelse med den generella befolkningen och även i jämförelse med IBD-patienternas helsyskon utan IBD.

Under en genomsnittlig uppföljningstid på 12 år drabbades 3 720 patienter med IBD av stroke jämfört med 15 599 personer utan IBD. Detta motsvarar en förekomst på 32,6 per 10 000 personår för dem med IBD jämfört med 27,7 för dem utan IBD. Begreppet personår innefattar såväl antalet personer i studien och den tidsperiod varje person bidrar med i studien. Efter att forskarna tagit andra faktorer som kan påverka risken för stroke, såsom hjärtsjukdom, högt blodtryck och fetma, i beaktande fann de att patienter med IBD hade 13% högre risk att drabbas av stroke jämfört med personer utan IBD.

Risken kvarstod förhöjd även 25 år efter IBD-diagnosen, vilket motsvarar ett extra strokefall per 93 IBD-patienter. Den ökade risken drevs främst av ischemisk stroke snarare än hemorragisk stroke.

Risken för ischemisk stroke var signifikant förhöjd vid alla typer av IBD. Analysen där syskon användes som jämförelsegrupp var samstämmig med de huvudsakliga fynden och talar för att den ökade risken för stroke kan vara oberoende av familjerelaterade faktorer.

Jonas Ludvigsson, professor Karolinska Institutet. Foto: Alexander Donka.

Klinisk betydelse

– På grund av den ökade risken för stroke hos IBD-patienter kan screening för och hantering av kända riskfaktorer för stroke vara mer brådskande hos IBD-patienter i syfte att förebygga dödliga hjärt-kärlkomplikationer, säger försteförfattaren Jiangwei Sun, postdoktor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

– Våra fynd belyser behovet av klinisk vaksamhet gällande den långsiktiga överrisken för cerebrovaskulära händelser hos IBD-patienter, tillägger sisteförfattaren Jonas F Ludvigsson, professor vid Karolinska Institutet och barnläkare vid Örebro universitetssjukhus.

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom