Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hur ska alla i Sverige få tillgång till trombektomi vid stroke?

Hur ska alla i Sverige få tillgång till trombektomi vid stroke?

Trombektomi vid stroke innebär att man avlägsnar en propp mekaniskt i hjärnan. Behandlingen är mycket effektiv. Möjligheten till ett oberoende liv fördubblas hos patienter som genomgår trombektomi som tilläggsbehandling till intravenös trombolys. Samtidigt är tillgången till denna avancerade behandlingen ojämlikt fördelad över landet. I denna artikel sammanfattar Erik Lundström, överläkare vid Akademiska sjukhuset och adjungerad universitetslektor vid Uppsala universitet, situationen i Sverige.

I Hälso- och sjukvårdslagen andra paragraf1 står det att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. När det gäller trombektomi är det tydligt att det finns stora skillnader. Framför allt är det en brist i de delar av Sverige som är glest befolkade.

STORA DELAR AV SVERIGE SAKNAR MÖJLIGHET TILL TROMBEKTOMI
Kartan ovan illustrerar detta tydligt [Karta 1].2 Kartan visar alla sex trombektomicenter i Sverige. Runt varje center finns en cirkel som anger en ambulanstransporttid på 60 minuter. Sjukhus med transporttid inom 60 minuter är markerade med grå färg. Sjukhus med en transporttid över 60 minuter har en ofylld cirkel. Invid cirkeln står antal minuter till närmaste trombektomicenter. Kiruna (248 minuter), Gällivare (202 minuter) och Torsby (193 min) är de sjukhus som ligger längst från möjligheterna till trombektomi. Därefter kommer Östersund (171 minuter) och Arvika (168 minuter). Flera medelstora städer har långa transportvägar: Sundsvall 115 minuter och Karlstad 135 minuter.

TID ÄR HJÄRNA
Vid en stroke dör 2 miljoner nervceller per minut. Därför är varje minut dyrbar. En fördröjning på en timme gör att hjärnan åldras 3,6 år.3 Tid är hjärna.

HUR STORT ÄR BEHOVET AV TROMBEKTOMI?
Den Nationella arbetsgruppen för stroke (NAG stroke) har under ledning av professor Lars Rosengren presenterat en rapport2 där man uppskattar behovet av trombektomi till ungefär 6 procent av totala antalet ischemisk stroke. Det skulle innebära runt 1.200 trombektomier per år i Sverige [Tabell 2]. Om man accepterar 1.200 som ett målvärde nådde vi drygt hälften under 2017, det vill säga 3,3 procent (668 av 1.200). Glädjande nog ökar antalet trombektomier med ungefär 30 procent per år [Tabell 3] och den preliminära siffran för 2018 är 855, vilket utgör 4,3 procent (855 av 1.200), det vill säga drygt 70 procent av behovet.2,4

Men i framtiden kan behovet för trombektomier öka ytterligare eftersom vetenskapliga studier har visat att det är möjligt att framgångsrikt behandla upp till 16–24 timmar efter insjuknande.5,6 Studier i Storbritannien och Australien har också visat på att antalet möjliga kandidater för trombektomi kan vara upp mot 10–13 procent av ischemisk stroke. 7,8 Det är dubbelt så stort som den Nationella arbetsgruppen för stroke anger.3

Läs hela artikeln

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke