Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hög biologisk ålder kan öka risken för demens och stroke

Personer med högre biologisk ålder än deras faktiska kronologiska ålder har signifikant ökad risk att drabbas av stroke och demens, framför allt vaskulär demens. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Sara Hägg, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Foto. Ulf Sirborn.

Riskökningen gäller även om hänsyn tas till andra riskfaktorer som genetik, livsstil och socioekonomi, enligt studien som letts av Sara Hägg, docent, och Jonathan Mak, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Jonathan Mak, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Foto: Gunilla Sonnebring.

När vi åldras ökar risken för kroniska sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Traditionellt har forskare använd kronologisk ålder – antalet levnadsår – som ungefärligt mått på biologisk ålder.

– Men eftersom människor åldras i olika takt är kronologisk ålder ett ganska oprecist mått, säger Sara Hägg.

För att mäta biologisk ålder och dess koppling till sjukdom har forskarna använt sig av data från UK Biobank. De har studerat en kohort på 325 000 personer som alla var mellan 40 och 70 år vid första mättillfället.

Den biologiska åldern räknades fram med hjälp av 18 biomarkörer, bland annat blodfetter, blodsocker, blodtryck, lungfunktion och BMI. Forskarna undersökte sedan dess betydelse för risken att inom en nioårsperiod utveckla neurodegenerativa sjukdomar som demens, stroke, ALS och Parkinsons sjukdom.

Hög biologisk ålder jämfört med faktisk ålder kunde kopplas till signifikant ökad risk för demens, framför allt vaskulär demens, och ischemisk stroke, det vill säga blodpropp i hjärnan.

– Om en persons biologiska ålder är fem år högre än den verkliga åldern så löper personen 40 procent högre risk att utveckla vaskulär demens eller drabbas av stroke, säger Jonathan Mak.

Eftersom det är en observationsstudie kan den inte fastställa några orsakssamband. Men resultaten indikerar att man genom att sakta ner kroppens åldrandeprocesser sett till de mätta biomarkörerna skulle kunna minska eller fördröja insjuknande.

– Flera av värdena går att påverka genom livsstil och läkemedel, säger Sara Hägg.

Resultaten är extra intressanta eftersom en så stor grupp människor har studerats. Detta gör det möjligt att bryta ner materialet i mindre delar och fånga upp ovanliga diagnoser som ALS.

Även risken att insjukna i ALS ökar med högre biologisk ålder. För Parkinsons sjukdom däremot sågs inte någon sådan riskökning.

– Vi vet sedan tidigare att Parkinsons sjukdom sticker ut på liknande sätt i andra sammanhang, till exempel när det gäller rökning, säger Sara Hägg.

Forskarna ska nu gå vidare och undersöka sambandet mellan biologisk ålder och andra sjukdomar, till exempel cancer.

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, KI Foundation och SFOepi (Strategiska forskningsområdet i epidemiologi och biostatistik, KI). Forskarna uppger inga intressekonflikter.

Läs publikationen här.

 

Liknande poster

Prevention, diagnostik och behandling demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Läs mer...

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Läs mer...

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Läs mer...