Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forskning om geners roll vid tidig stroke prisas

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerade 2016 cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över en sexårsperiod. Medel som bland annat går till ett forskningspris på 100 000 kronor.
Årets mottagare av Sparbanken Skånes Forskningspris är Andreea Ilinca, för sin kliniskt betydelsefulla forskning om ärftliga faktorers roll för utveckling av stroke hos unga vuxna.

De senaste tio åren har antalet personer som drabbas av stroke i Sverige minskat till cirka 25 000 personer per år. Men i gruppen som är 55 år eller yngre är antalet fall någorlunda konstant. Andreea Ilincas forskning inriktar sig på den här gruppen och hon kartlägger ledtrådar till varför de drabbas.

Det är tidigare känt att högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes och livsstilsfaktorer ger en högre risk att insjukna i stroke, men hos 40 procent av de yngre som drabbas saknas förklaring till sjukdomen.

Andrea Ilinca Foto: Tove Smeds

Droger och hormonella faktorer

– Många känner inte till att vissa olagliga droger är en riskfaktor för stroke och kan vara en anledning till att unga personer drabbas. Även hormonella behandlingar kan ligga bakom. Men i min forskning undersöker jag de patienter där stroken inte kan förklaras av kända riskfaktorer, säger Andreea Ilinca, forskare i klinisk neurologi vid Lunds universitet och överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus.

Man skulle kunna kalla Andreea Ilinca för en genetisk detektiv som söker svar på om generna kan förklara sjukdom när annan förklaring saknas. I forskningen utgår hon från Lund Stroke Register, ett patientregister som gör det möjligt att undersöka förekomst av stroke i samhället, vilka riskfaktorer som påverkar och hur prognosen efter stroke ser ut.

– Genom att studera arvsmassan hos de som drabbas och deras släktingar, kartlägger vi om det finns genetiska orsaker som kan förklara stroken, berättar Andreea Ilinca.

Genetisk risk

Hon har bland annat studerat en släkt i södra Sverige med flera personer som insjuknat med småkärlssjukdom i hjärnan, en sjukdom som kännetecknas av hjärninfarkt. Resultaten har gett ledtrådar som tyder på att en ovanlig genetisk variant i MAP3K6 genen har samband med sjukdom i hjärnans kärl och tidig stroke. Just nu undersöker hon en grupp patienter från Malmö med stroke, där det inte går att förklara uppkomst av sjukdom med andra kända riskfaktorer. Förhoppningen är att upptäcka om de också har denna, eller andra genetiska varianter, som kan förklara sjukdomen.

Att på det här sättet identifiera genetiska varianter som medför en högre risk att drabbas av stroke, hoppas Andreea Ilinca kan rädda liv i framtiden.

– Någon gång i framtiden kan vi upptäcka personer som har en stor genetisk risk för stroke innan de drabbas.  Jag hoppas att det leder till att vi kommer att kunna behandla dessa personer förebyggande, innan de utvecklar sjukdomen. Det börjar med att vi kartlägger risken och får mer kunskap om varför yngre drabbas av stroke.

– Jag är tacksam och stolt över priset! Det motiverar mig i min fortsatta forskning om vad det är som gör att en del drabbas av stroke i ung ålder, säger Andreea Ilinca.

Priset delas ut den 28 oktober under Strokeveckans kvällsevenemang. Strokeveckan arrangeras av Medicinska fakulteten, Sparbanken Skåne och Region Skåne. Mer information om Strokeveckan finns på https://www.medicin.lu.se/strokeveckan

Kontakt:
Andreea Ilinca, forskare vid Lunds universitet och överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus, 0760607062, 040-338315, [email protected]
Maria Wallinius, Sparbankstiftelsen Färs & Frosta, 072-206 65 27

Forskningsanslag och masterpriser
En annan del av donationen från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delas ut i form av forskningsanslag samt masterpriser. Forskningsanslagen för framstående strokeforskningen vid Lunds universitet om totalt 2 miljoner kronor delas mellan: Teresa Ullberg, Christina Brogårdh, Arne Lindgren, Anja Meissner, Bo Norrving, Maya Kylén och Xinjun Li.
Masterpriser om 25 000 kronor vardera för särskilt framstående examensarbete tilldelas: Dennis Tabakovic ”för sin välgjorda registerbaserade studie om risk för stroke hos patienter med den ovanliga sjukdomen antineutrofil cytoplasmisk-antikropps (ANCA)-associerad vaskulit.
Maria Taylor, ”för sin välskrivana uppsats som beskriver en pilotsstudie för att mäta sömnmönster hos barn med autism och epilepsi samt redvisar ett välgjort informatinsmaterial till föräldrarna och barnen som deltog i studien.”

Liknande poster

Upptäckt visar hur inflammation sprids snabbt i kroppen

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården