Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fysioterapeuter behöver bättre förutsättningar för kompetensutveckling

Fysioterapeuternas enkät till medlemmarna om möjligheter för kompetensutveckling, visar att långt ifrån alla kan räkna med att få tillgång till fortbildning, specialistutbildning och ett livslångt lärande på betald arbetstid. Hela 44 procent svarar att de inte ens har en kompetensutvecklingsplan.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utnämnt välfärdens kompetensförsörjning som en av decenniets viktigaste frågor för kommuner och regioner. Vår enkät visar att mycket återstår för arbetsgivarna att göra i frågan. Dagens hälso- och sjukvård är kunskapsintensiv och komplex. Varje profession behöver goda möjligheter till kompetensutveckling för att kunna erbjuda en patientsäker, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård. Och varje arbetsgivare behöver ha kontroll över, och en plan för kompetensförsörjningen.

44 procent saknar kompetensutvecklingsplan

När vi frågar medlemmarna om de har en kompetensutvecklingsplan svarar ungefär hälften, 44 procent, att de inte har det. Ytterligare 10 procent svarar ”vet ej”.

– En kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare är helt grundläggande för att arbetsgivaren ska kunna ha kontroll över och planera verksamhetens kompetensförsörjning och utveckling av ny kunskap för en effektiv och säker vård. Det är verkligen ett dåligt betyg att så många arbetsgivare inte tar detta ansvar, säger Cecilia Winberg, fysioterapeuternas förbundsordförande.

Fortbildning på obetald tid

På frågan om hur många dagar man fått gå externa utbildningar på betald arbetstid under ett normalt år (ej under pandemitider) svarade flertalet, 37 procent, att man fått gå en till tre dagar om året. 12 procent svarade att de inte fått möjlighet alls till extern fortbildning. 41 procent uppger att de fortbildat sig på obetald tid.

Få karriär- och kompetenstjänster

Sammantaget visar vår undersökning på stora utmaningar när det gäller fysioterapeuters möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar. Karriär- eller kompetenstjänster är mycket sällsynta för privatanställda, företagare, och anställda inom regional och kommunal primärvård. Inom regional primärvård och kommunal hälso-och sjukvård, svarar endast åtta, respektive tre procent, att kliniska kompetens- eller karriärtjänster finns för fysioterapeuter.

Kompetensutveckling lönar sig inte ekonomiskt

Majoriteten av medlemmarna svarar dessutom att det inte lönar sig lönemässigt med kompetensutveckling. Ett tydligt samband mellan kompetens- och kunskapsutveckling i förhållande till löneutveckling saknas för de allra flesta.

– Det måste finnas tydliga incitament både för att hålla sig à jour med utvecklingen inom det egna kunskapsområdet och för att bidra till verksamhetens utveckling genom kompetensutveckling på olika sätt. Som det är nu får fysioterapeuter ofta både bekosta sin kompetensutveckling själv, genomföra den på obetald tid och får sedan ingen märkbar löneutveckling, trots att den nya kunskapen kommer verksamheten till gagn. Så kan det inte fortsätta, säger Cecilia Winberg.

Ta del av hela rapporten på vår webbplats

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter. Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla. Vår vision är att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.