Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fuktionella Symptom – Uppföljning av behandling genom teamverksamhet

Funktionella symtom beskrivs av neurologen Jan Fagius som ”funktionsavvikelser som till synes är av neurologisk art men saknar organisk förklaring”. 1 Sjukdomstillståndet betingas av ett förändrat beteende hos patienten, som inadekvat utnyttjar sina intakta funktioner. Det förändrade beteendet uppträder utan att patienten är medveten om att hans eller hennes funktioner fortfarande är intakta. Sjukdomstillståndet innefattar psykologiska och somatiska symtom och beskrivs av Amerikanska psykiatriska föreningen, som gett ut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), som ”ett avbrott i den normala integreringen av medvetande, minne, identitet, känslor, perception, kroppskännedom, motorisk kontroll och beteende”.2 Uppkomstmekanismen
kan bero på en underliggande emotionell stress som patienten omedvetet försöker undvika.2,3 Vår kunskap kring funktionella symtom är bristande, men tillståndet är förmodligen lika vanligt förekommande som multipel skleros och schizofreni.4 Idag vet vi inte på vilket sätt man bäst behandlar denna patientgrupp. Vi vet dock att de patienter som inte får behandling har ett fortsatt avvikande rörelsemönster i över 80% av fallen.5 Dessa patienter riskerar även att utveckla Münchhausens syndrom, vilket innebär att patienten medvetet, upprepade gånger, agerar som om han eller hon har en fysisk eller psykisk sjukdom.6,7 Ett multimodalt arbetssätt som inkluderar flera olika behandlingsåtgärder via ett flertal yrkeskategorier rekommenderas starkt enligt ett flertal studier.8-

Läs hela artikeln