Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Framstående forskning kring Alzheimers sjukdom belönas

Svenska Läkaresällskapet kan tack vare generösa donationer årligen dela ut en rad priser för att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning. I år belönas bland annat framstående forskning kring Alzheimers sjukdom.


INGA SANDEBORGS PRIS 2020

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att Inga Sandeborgs pris 2020 tilldelas Niklas Mattsson-Carlgren, biträdande universitetslektor, Klinisk minnesforskning, Lunds Universitet samt Maria Eriksdotter, professor och överläkare, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för Klinisk geriatrik, Karolinska universitetssjukhuset. Pristagarna belönas med 125 000 kronor.

Niklas Mattsson-Carlgren belönas för framstående kliniska forskning om sjukdomsmekanismerna vid Alzheimers sjukdom, omfattande både hjärnavbildning (PET och MRI) och proteinbiomarkörer i blod och likvor, vilken lett till nydanande kunskap om betydelsen av amyloid och tau patologi för progress av neurodegeneration och utveckling av kliniska symptom.

Maria Eriksdotter belönas för framgångsrika forskning om cellterapi med tillväxtfaktorn nerve growth factor (NGF) vilken har en potential att optimera nervcellskopplingar till det kolinerga systemet, liksom utvecklingen av SveDem, det stora svenska kvalitetsregistret med målet att förbättra demensvården i landet.

Om Inga Sandeborgs pris
Delas ut till den eller de som gjort sig bäst förtjänt genom vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet.

Mer info

Liknande poster

Forskning om diagnosmetod för Alzheimer får 10 miljoner av Torsten Söderbergs Stiftelse

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom