Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ESOC 2018, Göteborg

ESOC 2018, Göteborg

För fjärde gången i ordningen hölls den europeiska strokeorganisationens konferens (ESOC), som har kommit att bli den största strokekonferensen i världen med mer än 4.500 delegater från 90 länder. Den 16–18 maj i år arrangerades konferensen på Svenska Mässan i Göteborg och lockade allt från studenter till professorer inom alla vårdprofessioner och fick även stort genomslag vetenskapligt, politiskt och i media.

Sammantaget var konferensen engagerande och skulle komma att innehålla ett brett spektrum av områden, från primärprevention till palliativ vård, från specifika interventioner till globala perspektiv inom strokeområdet. Jämfört med tidigare år noterades ett ökat fokus på jämställdhet, inte minst då avgående president i European Stroke Organisation (ESO), Valeria Caso, presenterade en rekordhög andel deltagande kvinnor i konferensen. Lokala och regionala politiker fanns representerade redan vid invigningsceremonin vilket visar på betydelsen av ESOC för Västra Götalandsregionen och att stroke betraktas som ett angeläget område. Regionen har gjort stora förbättringar inom strokevården de senaste åren, där bland annat investeringar inom trombolys- och trombektomibehandling lyftes fram som en viktig framgångsfaktor. Med tanke på konferensens omfattning syftar detta referat inte till att vara heltäckande utan snarare avspegla den bredd av forskning som presenterades samt att göra vissa nedslag i intresseväckande områden.

“A GOAL WITHOUT A PLAN IS JUST A WISH”
Action Plan for Stroke in Europe 2018–2030 presenterades för första gången, av professor Bo Norrving och professor Valeria Caso. Denna handlingsplan är en uppdatering av Helsingborgsdeklarationen och innehåller nu totalt sju domäner, varav Primärprevention och Livet efter stroke adderats till tidigare domäner – Organisation av strokevård; Handläggning av akut stroke; Sekundärprevention och strukturerad uppföljning; Rehabilitering samt Utvärdering av strokevård och kvalitetsuppföljning. Fyra övergripande mål presenterades och planeras vara uppnådda 2030 [Se faktaruta]. För att säkerställa patientperspektivet vid framtagandet av Action Plan har patientorganisationen SAFE (Stroke Alliance For Europe), där svenska Stroke-Riksförbundet är en av medlemmarna, varit delaktiga i arbetet. Värdet av att Livet efter stroke nu även har inkluderats som en domän lyftes fram som en viktig milstolpe för SAFE då livet efter stroke tidigare ofta blivit förbisett. Primärprevention fick ökat fokus, dels som en ny domän och dels som ett av de övergripande målen, vilket välkomnades av WHO:s representant Jill Farrington. Hon betonade även det ekonomiska värdet av preventiva insatser för livsstilssjukdomar.

Läs hela referatet här

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke