Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Epilepsi och långvarig smärta blir nya vårdförlopp

Epilepsi och långvarig smärta är de senaste i raden av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Det innebär att det nu finns 23 godkända vårdförlopp på väg in i vården.

Epilepsi och långvarig smärta är två hälsotillstånd med stora patientgrupper där vården idag är ojämlik och införandet av vårdförlopp välkommet.

Epilepsi

Epilepsi kan debutera när som helst i livet och innebär för många en livslång sjukdom som påverkar livets alla aspekter. Varje år insjuknar 5 500 personer. På många håll inom vården finns brist på aktuell kunskap om epilepsi och personalresurser saknas. Andra utmaningar är långa väntetider och ofullständiga remitteringsrutiner.

– Det övergripande målet med vårdförloppet är att säkerställa diagnos och behandling. Dessutom att genomföra uppföljning och vid behov kontinuerlig habilitering och rehabilitering. Möjlighet till kontakt med epilepsisjuksköterska är också en viktig del i vårdförloppet, säger Eva Kumlien, ordförande i arbetsgruppen som har tagit fram vårdförloppet.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om epilepsi och pågår tills diagnosen avskrivs eller om patienten inte längre behöver behandling.

Långvarig smärta

Långvarig smärta innebär smärta som är ihållande eller upprepas under en längre tid och medför ofta stort lidande för individen och är ett omfattande folkhälsoproblem.

Vid långvarig smärta har smärtans funktion som varningssignal ofta upphört och blir då mer av ett sjukdomstillstånd i sig snarare än ett symtom på en bakomliggande orsak. Det kan också handla om smärttillstånd som kvarstår trots behandlingar mot underliggande sjukdom eller skada. Vård av patienter med långvarig smärta har på många håll brister och är ojämlik inom både primärvård och specialiserad vård.

– Syftet med vårdförloppet är att bidra till att öka eller bibehålla patientens funktion och förmåga, men också att bidra till ökad delaktighet, kontinuitet och trygghet för patienten. Det handlar också om att minska kostnader för individen, hälso- och sjukvården och samhället och självklart att bidra till en jämlik vård, säger Marcelo Rivano Fischer, ordförande i arbetsgruppen som tagit fram vårdförloppet.

Vårdförloppet omfattar åtgärder från vårdkontakt till dess att patienten kan hantera sin situation utan ytterligare vårdåtgärder. Vårdförloppet omfattar vuxna.

Fakta om vårdförlopp

Det finns nu 23 godkända vårdförlopp som befinner sig i olika stadier av införande i regionerna.

Vårdförlopp epilepsi

Vårdförlopp långvarig smärta hos vuxna

Läs mer

Liknande poster

Knutor på hjärnan triggar epileptiska anfall – kan kirurgi hjälpa?

Genus påverkar smärtupplevelser

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi