Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Satsningar på drygt 7 miljoner inom demensområdet

 

Regeringen har beviljat medel på totalt 7,3 miljoner kronor för att stärka kvaliteten i omsorgen om personer med demenssjukdom. Medel går till Svenskt Demenscentrum och de två kvalitetsregistren BPSD-registret och Svenska Demensregistret.

Mellan 130 000 och 150 000 personer lever i dag med en demenssjukdom i Sverige. Regeringen beslutade 2018 om en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom. Genom strategin vill regeringen verka för att förbättra kvaliteten i omsorgen och öka tryggheten för kvinnor och män med demenssjukdom och deras anhöriga.

Regeringen har den 4 februari beslutat om följande satsningar:

• Svenskt Demenscentrum, SDC, beviljas 2 370 000 kronor till ett pågående projekt att i fem kommuner införa en modell för ett standardiserat insatsförlopp för kvinnor och män med demenssjukdom. Av dessa medel får var och en av de deltagande kommunerna – Umeå, Ekerö, Falun, Mörbylånga och Göteborg (SDF Centrum) – ta del av 340 000 kronor.

• BPSD-registret beviljas 2,5 miljoner kronor för att öka kunskapen hos personal och beslutsfattare om hur registerdata kan använda i förbättringsarbete. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och registret syftar till att minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD hos personer med demenssjukdom.

• Svenska Demensregistret beviljas 2,5 miljoner kronor för att utveckla registret och stödja kommunernas förbättringsarbete. Arbetet tar utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella målnivåer för vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, vilka publicerades 2020.

 

Liknande poster

Prevention, diagnostik och behandling demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Dubbel risk för demens med munsårsvirus

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens