Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Satsningar på drygt 7 miljoner inom demensområdet

 

Regeringen har beviljat medel på totalt 7,3 miljoner kronor för att stärka kvaliteten i omsorgen om personer med demenssjukdom. Medel går till Svenskt Demenscentrum och de två kvalitetsregistren BPSD-registret och Svenska Demensregistret.

Mellan 130 000 och 150 000 personer lever i dag med en demenssjukdom i Sverige. Regeringen beslutade 2018 om en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom. Genom strategin vill regeringen verka för att förbättra kvaliteten i omsorgen och öka tryggheten för kvinnor och män med demenssjukdom och deras anhöriga.

Regeringen har den 4 februari beslutat om följande satsningar:

• Svenskt Demenscentrum, SDC, beviljas 2 370 000 kronor till ett pågående projekt att i fem kommuner införa en modell för ett standardiserat insatsförlopp för kvinnor och män med demenssjukdom. Av dessa medel får var och en av de deltagande kommunerna – Umeå, Ekerö, Falun, Mörbylånga och Göteborg (SDF Centrum) – ta del av 340 000 kronor.

• BPSD-registret beviljas 2,5 miljoner kronor för att öka kunskapen hos personal och beslutsfattare om hur registerdata kan använda i förbättringsarbete. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och registret syftar till att minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD hos personer med demenssjukdom.

• Svenska Demensregistret beviljas 2,5 miljoner kronor för att utveckla registret och stödja kommunernas förbättringsarbete. Arbetet tar utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella målnivåer för vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, vilka publicerades 2020.

 

Liknande poster

Hög biologisk ålder kan öka risken för demens och stroke

Läs mer...

Tidsuppfattning kan avslöja demens

Läs mer...

Smartare datortomografi kan nå MR-kamerans nivå

Läs mer...