Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ansökan för lecanemab lämnas in till FDA

BioArctic AB:s partner Eisai meddelade idag att de har påbörjat en rolling Biologics License Application (BLA), dvs ett stegvis inlämnande av ansökan för marknadsgodkännande, till den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för lecanemab (BAN2401). Lecanemab är en antikropp under utveckling som syftar till att minska aggregat av amyloid-beta (Aβ) (protofibriller) i hjärnan för behandling av tidig Alzheimers sjukdom. Ansökan lämnas in för granskning under förfarandet för ett accelererat godkännande (accelerated pathway) och baseras främst på kliniska, biomarkör- och säkerhetsdata från lecanemabs fas 2b-studie med personer med tidig Alzheimers sjukdom och bekräftad Aβ-patologi. Resultaten från fas 2b-studien visade en kraftfull reduktion av Aβ-plack i hjärnan och konsistent minskning av den kliniska försämringen över flera olika mätskalor. Sambandet mellan reduktion av Aβ-plack och effekt på kliniska skalor i fas 2b-studien med lecanemab ger stöd för att använda Aβ som en biomarkör med sannolikhet att förutsäga klinisk nytta. Alzheimers sjukdom är en allvarlig, progressiv och förödande sjukdom med få behandlingsalternativ. Eisai nyttjar det accelererade förfarandet för marknadsgodkännande efter diskussioner med FDA med målsättningen att kunna ge en ny behandling till personer som lever med tidig Alzheimers sjukdom, deras familjer och sjukvården.

I juni 2021 beviljades lecanemab så kallad Breakthrough Therapy designation, som är ett FDA-program avsett att påskynda utvecklingen och granskningen av läkemedel för allvarliga eller livshotande tillstånd. Eisai har kommit överens med FDA om att stegvis lämna in ansökan om marknadsgodkännande för lecanemab. På så sätt kan färdigställda delar av ansökan fortlöpande skickas till FDA för granskning. Efter att alla delar skickats in till FDA och myndigheten accepterat den fullständiga ansökan bestäms datumet då granskningen förväntas vara slutförd.

Ansökan om marknadsgodkännande för lecanemab baseras huvudsakligen på resultaten av den kliniska fas 2b-studien på 856 patienter med lindrig kognitiv störning (MCI) på grund av Alzheimers sjukdom eller mild Alzheimers sjukdom (gemensamt betecknat som tidig Alzheimers sjukdom) med bekräftad Aβ-patologi. Resultaten publicerades i april 2021.1 Fas 2b-studien undersökte effekten av behandling med lecanemab för att bromsa klinisk försämring och reducera Aβ i hjärnan.

Vid 18 månaders behandling med 10 mg/kg lecanemab varannan vecka minskade mängden Aβ-plack mätt i hjärnan med PET-kamera med 0,306 SUVr-enheter (medelvärde vid start av studien 1,37). Mer än 80 procent av studiedeltagarna uppvisade normala Aβ-nivåer i hjärnan vid visuell granskning av PET-bilderna. Minskningen av Aβ korrelerade med långsammare klinisk försämring på de kliniska skalorna ADCOMS (Alzheimers Disease Composite Score), CDR-SB (Clinical Dementia Rating-Sum-of-Boxes) och ADAS-cog (Alzheimer Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale) på både behandlingsgrupps- och patientnivå. Frekvensen av biverkningen ARIA-E, en typ av hjärnödem som ses vid Aβ-inriktade behandlingar, var 9,9 procent vid dosen 10 mg/kg varannan vecka.

Efter avslutad fas 2b-studie och ett uppehåll i behandlingen (på i genomsnitt 24 månader) fick alla 180 patienter, som deltog i den öppna förlängningsstudien, behandling med 10 mg/kg lecanemab varannan vecka. Resultaten i den öppna förlängningsstudien bekräftade att lecanemab reducerar Aβ-placken i hjärnan, med en signifikant minskning på PET SUVR redan efter 3 månader och mer än 80 procent av studiedeltagarna uppvisade normala Aβ-nivåer i hjärnan vid visuell granskning redan efter 12 månaders behandling. Den betydande Aβ-reduktionen hos de som behandlats med lecanemab i förhållande till placebogruppen under fas 2b-studien bibehölls under uppehållet som föregick fortsättningsstudien. Andelen individer med ARIA-E i den öppna förlängningsstudien överensstämde med huvudstudien och låg på cirka 10 procent.

Fas 3-studien av lecanemab i tidig Alzheimers sjukdom, Clarity AD, pågår och rekryteringen slutfördes i mars 2021 med 1795 patienter. Resultaten vid slutförandet av Clarity AD, kan i överenskommelse med FDA fungera som den bekräftande studie som verifierar den kliniska nyttan av lecanemab vid tidig Alzheimers sjukdom.  Säkerhetsdata från Clarity AD i blindad form kommer att inkluderas för att stödja ansökan om marknadsgodkännande via processen för accelererat godkännande.

”Vi är mycket imponerade av vår partner Eisais ihärdiga arbete och kliniska utvecklingsprogram för att driva utvecklingen av lecanemab. Alzheimers sjukdom är förödande och den stegvisa ansökan om marknadsgodkännande för lecanemab tar oss nu ett steg närmare att potentiellt kunna erbjuda ett nytt behandlingsalternativ till miljontals patienter och deras familjer, säger BioArctics vd Gunilla Osswald.

1 Alzheimer’s Research & Therapy volume 13, Article number: 80 (2021), https://alzres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13195-021-00813-8

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Liknande poster

Forskning om diagnosmetod för Alzheimer får 10 miljoner av Torsten Söderbergs Stiftelse

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom