Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ANS In Silico

ANS, Föreningen Akut Neurologi i Sverige, bedriver sedan 2007 fortbildning för akut neurologiskt verksamma och intresserade inom sjukvården och föreningen har drygt 220 medlemmar spridda över landet. Varje vecka hålls välbesökta webbinarier, digitala föreläsningar, med akutneurologiskt tema och sedan 2011 arrangeras det årliga och uppskattade mötet ANS IRL vid olika sjukhus.

För åttonde året i rad gick således detta akutneurologiska symposium av stapeln, men på grund av den rådande pandemin blev formatet i år ett annat och istället för IRL, In Real Life, möttes deltagarna In Silico, det vill säga digitalt. Arrangör för den årliga sammankomsten var för första gången Universitetssjukhuset i Örebro som mot bakgrund
av en strålande vinterdag i hela landet lockade över 145 deltagare och därmed slog publikrekord. Årets möte var uppdelat på tre block med olika temata; intensivvård vid neurologisk sjukdom, status epilepticus samt endovaskulär behandling vid stroke. Mötet öppnades av ansvarig för den lokala organisationskommittén, Kristin Hellfeldt, specialistläkare Neuro- och Rehabmedicinska kliniken, och ANSordförande Jonatan Salzer, docent och medicinsk chef vid Umeå Universitetssjukhus.

NEUROINTENSIVVÅRD
Dagens första block inleddes av Fredrik Ginstman, överläkare i anestesi och neurokirurgi och verksam vid ANOPIVA och neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, med en redogörelse för vad som egentligen krävs för att bedriva neurointensivvård samt vad dess motiv är. Verksamheten är resurskrävande, hög personaltäthet är en grundförutsättning och då sjukhus lokalt har mycket olika förutsättningar, har frågan väckts om behov finns av fler neuroinriktade intensivister i Sverige, så som det finns i anglosaxiska länder.

Ginstman gav en kort exposé över vilka neurologiska tillstånd som är vanligt förekommande inom neurointensivvården, däribland status epilepticus, Guillain- Barrés syndrom med dysautonomi och myasten kris, och gick igenom de viktigaste aspekterna av behandlingen för och övervakningen av dessa tillstånd. Det gavs praktiska/kliniska tips för neurologen på IVA och budskapet var tydligt att neurointensivvård handlar om samarbete.

Läs hela referatet

Liknande poster

ANS IRL 10 – Umeå 2–3 februari

Brains orchestrate EAN 2022, Wien 25–28 juni

European Epilepsy – Geneva 9–13 July