Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ALS och riskfaktorer i arbetet

ALS och riskfaktorer i arbetet
I västvärlden insjuknar i genomsnitt årligen 2 personer/100 000 invånare i ALS (incidens) och prevalensen i Sverige är minst 5 per 100 000 invånare. Medianöverlevnaden har de senaste tre decennierna varit 2–3 år även om ett fåtal patienter kan leva tio år eller längre. Samband mellan ALS och exponering för elektromagnetiska fält har undersökts i 25 epidemiologiska studier och publicerad metaanalys indikerar ett möjligt samband med relativ risk (RR) 1,26 (95% konfidensintervall 1,10–1,44).1 Metaanalyser av tio andra studier visar statistiskt signifikant fördubblad risk efter exponering för pesticider.2,3

NYA METAANALYSER AV KVALITETSKLASSADESTUDIER
Aktuella systematiska litteraturöversikter över epidemiologiska studier saknar evidensbaserad kvalitetsklassning av de artiklar som inkluderats i översikt och metaanalys. Detta är ett problem eftersom en studies vetenskapliga värde (evidens) är helt beroende av studiedesign, om och hur man tagit hänsyn till olika typer av bias (skevhet i urval), confounding (förväxlingsfaktorer), etc. År 2000 publicerade en forskargrupp en checklista för granskning av observationsstudier inför metaanalyser.4 SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har utvecklat mallar för kvalitetsgranskning av läkemedels- och behandlingsstudier samt även för observationsstudier. 5 GRADE guidelines (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation) erbjuder system för kvalitetsrankning av evidens vid systematiska litteraturöversikter, men även dessa har fokus på behandlingsstudier. I artikelserien belyses vikten av att granska om selektiva urval/ bortfall orsakat selektionsbias då det är större sannolikhet att studier som ger signifikanta resultat publiceras än studier med noll-resultat.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Forskningsgenombrott: Ny genterapi bromsar ALS

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

Rekordstort bidrag till ALS-forskning