Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Digital teknik minskar strokerisken hos äldre

Allt fler röster höjs nu för att införa allmän hjärtscreening i syfte att upptäcka förmaksflimmer som bland annat kan leda till stroke. Idag presenterade 1,6 miljonerklubben ett upprop för hjärtscreening av kvinnor i Skåne. KRY driver tillsammans med Rithm ett projekt där patienter över 65 får möjlighet att använda trådlös EKG-mätning och digital läkarkontakt som ett första steg i den medicinska utredningen av hjärtklappning.

Läs mer...

Zebinix (eslikarbazepinacetat) som monoterapi är effektivare än som tilläggsbehandling vid nydiagnostiserad epilepsi

Bial and Eisai har idag publicerat nya data från Euro-Esli-studien som bekräftar att Zebinix® (eslikarbazepinacetat) i monoterapi är signifikant effektivare än tilläggsbehandling med eslikarbazepinacetat vid behandling av patienter med nydiagnostiserad epilepsi i klinisk vardag(1). De positiva resultaten från Euro-Esli studien bekräftar tidigare publicerade data för eslikarbazepinacetat i monoterapi från fas III-studier (2,3,4) och publicerades nyligen i Acta Neurologica Scandinavica.

Läs mer...

Positiva resultat från fas II-prövning av evobrutinib i tablettform vid MS

Resultaten från studien indikerar att BTK-hämmare har potential som en oral sjukdomsmodifierande behandling vid skovvis förlöpande MS.

Läs mer...

Pris delas ut till bästa läkare inom WED/RLS

WED-Förbundet inrättar en årlig utmärkelse för bästa läkare i Stockholms län gällande kunnighet och diagnosställande av patienter med Willis-Ekbom Disease/Restless Legs.

Läs mer...

Utmaningar för närstående till personer med demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom och Lewy body demens

Avhandlingens huvudresultat är att närstående till personer med LBD (40 %) och AD (20,2%) beskrev moderat till höga nivåer av uppskattad stress vid ett tidigt stadium av demenssjukdomen.

Läs mer...

Ökad förståelse för relationen mellan biomarkörer i hjärna och ryggmärgsvätska hos patienter med Alzheimers

Vi har sett att hos patienter med Alzheimers sjukdom är mätningarna i PET och CSF av de patologiska processerna (ansamling av amyloid och tau), ofta inte direkt utbytbara.

Läs mer...

Artiklar

Hippokampus grindvaktarcell styr minne och inlärning

Forskare vid Uppsala universitet har funnit en grupp av nervceller som fungerar som grindvaktare och styr informationsflödet mellan hjärnans minnesregioner. Fynden ger oss mycket mer förståelse för en enskild komponent i minneskretsarna, och det ger hopp om att kunna motverka förlust av minnesbildning vid Alzheimer sjukdom och demens. Läs mer i denna artikel av Klas Kullander, professor vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Dysfagi – Sväljsvårigheter glöms bort i de nya strokeriktlinjerna

Dysfagi, det vill säga sväljsvårigheter, är ett potentiellt livshotande tillstånd som är vanligt efter stroke. Det är därför högst beklagligt och även oansvarigt att rekommendationer avseende behandlingsinsatser och beräkning av resursförstärkning inom dysfagiområdet saknas helt i Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Detta menar logopederna Margareta Gonzàlez Lindh, Gävle sjukhus, och Margareta Bülow, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Förflyttning och transportmöjligheter 5 år efter insjuknande i stroke

Fem år efter en stroke rapporterade en femtedel av personerna som deltog i en studie genomförd i Göteborg, problem med att röra sig utomhus och att transportera sig i samhället. Fysiska rörelsehinder/problem var den huvudsakliga orsaken till svårigheter att förflytta sig i samhället. Att träna förflyttning med olika transportmedel är ett viktigt mål vid rehabilitering för ökad självständighet och bibehållen delaktighet även efter stroke, konstaterar Hanna Persson och Helena Selander i denna artikel.

Persisterande foramen ovale vid kryptogen stroke – Ny rekommendation i nationella riktlinjer

Persisterande foramen ovale (PFO) är en vanlig anomali som finns hos 25 procent av befolkningen och som kan vara en orsak till kryptogen stroke, framför allt hos unga individer. Nya forskningsstudier visar att slutning av PFO tillsammans med behandling med antiaggregantia minskar risken för ny stroke jämfört med enbart medicinsk behandling. Resultaten gör att slutning nu rekommenderas inom 6 månader hos unga patienter med kryptogen stroke. Läs mer i denna artikel av Maria Lantz, neurolog och med dr, Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Nya nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Socialstyrelsens nationella riktlinjer baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Riktlinjerna syftar till att barn och vuxna med epilepsi i Sverige ska få en så god och jämlik vård som möjligt. Riktlinjerna ska också vara ett stöd vid beslut om prioriteringar och resursfördelning inom sjukvården. 2016 fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att ta fram riktlinjer för vård vid epilepsi hos barn och vuxna. I denna artikel presenteras de centrala budskapen i remissversionen av de nya nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi.1 Riktlinjerna i sin helhet finns att läsa på Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se.