Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

SVAR på replik från den neurokirurgiska föreningen

Den bästa medicinska kunskapen kommer från randomiserade, kontrollerade studier (RCT). ARUBA (A Randomised trial of Unruptured Brain Arteriovenous malformations) [1] är den hittills enda RCT av icke-brusten arteriovenös missbildning i hjärnan (AVM). Svensk Neurokirurgisk Förening har framfört kritik mot studien och de hävdar att icke-rupturerade cerebrala AVM skall behandlas även efter ARUBA. I huvudsak anger de två argument som jag har fått möjlighet att bemöta.

Läs mer...

Debattreplik till – Icke-rupturerade cerebrala AVM skall behandlas även efter ARUBA

I nummer 3/2016 refereras den randomiserade studien ARUBA om behandling av cerebrala arteriovenösa malformationer (CAVM). Man konkluderar att behandlingsrisken (stroke eller död) vid CAVM hos patienter som ej haft en blödning är större än risken att få en spontan blödning [1]. Studien har fått stort genomslag, men hård kritik har riktats mot svagheter i studiens design [2-5]. Här replikerar Svensk Neurokirurgisk Förening genom Daniel Nilsson, överläkare i neurokirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Magnus Tisell, Ordförande i Svensk Neurokirurgisk Förening

Läs mer...

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har med start hösten 2014 tagit fram de första nationella riktlinjerna för vård av MS och Parkinsons sjukdom. Riktlinjerna har nu varit ute på remiss för inhämtning av synpunkter och kritik och kommer att ta sin slut giltiga form i slutet av 2016. Under våren hölls regionala seminarier för information, diskussion och analys av vilka konsekvenser de föreslagna riktlinjerna kan få för hälso- och sjukvården i Sverige. Riktlinjerna utgör rekommendationer som ska fungera som stöd för styrning och fördelning av resurser vid vård av MS och Parkinsons sjukdom, samt som under lag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna riktar sig i första hand till politiker, tjänstemän, verksamhetschefer och andra ledare inom sjuk vården, men även till yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Läs mer...