Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Enkelt blodprov för att mäta nervcellsskador vid Alzheimer.

En ny studie bekräftar att ett enkelt blodprov kan ge svar på accelererande nervcellsskador i hjärnan. Proteinet neurofilament light i blodprover, insamlade vid olika tillfällen över flera år, från patienter med Alzheimers sjukdom har analyserats. I studien deltog 1 182 patienter med olika grad av kognitiv svikt och 401 friska i kontrollgruppen. Studien som publiceras i JAMA Neurology visar att NFL-koncentrationen i blodet skulle kunna tala om ifall ett läkemedel faktiskt påverkar förlusten av nervceller.

Läs mer...

50 000 kronor till ny forskning om Lewykroppssjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar såsom Lewykroppsdemens och Parkinsons sjukdom blir mer vanliga i våra samhällen. Vid dessa tillstånd förtvinar hjärnans celler och dör, vilket ger upphov till symptomen för sjukdomarna. Thomas Näsström, lektor på institutionen för kemi och biomedicin på Linnéuniversitetet, forskar på läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet för dessa sjukdomar.

Läs mer...

Nationellt ledande på ovanliga och komplexa epilepsier

Epilepsi kan ge svåra anfall och för hälften av patienter går det ännu inte att hitta orsaken bakom sjukdomen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nationellt ledande på ovanliga och komplexa epilepsier och bildar nu ett centrum för högspecialiserad vård.

Läs mer...

Användning av Lemtrada begränsas under pågående granskning av EMA

Efter nya allvarliga biverkningsrapporter har EMA påbörjat en granskning av Lemtrada (alemtuzumab), ett läkemedel för behandling av multipel skleros. Problem med immunsystemet, hjärta och blodkärl, inklusive dödsfall, ligger till grund för granskningen.

Läs mer...

Vård för ryggmärgsskadade föreslås bli nationell högspecialiserad vård

Nu har pilotområden inom nervsystemets sjukdomar utretts av sakkunniga – och vården av förvärvade ryggmärgsskador föreslås bli nationell högspecialiserad vård. Det är en vård som bedöms vara komplex och sällan förekommande och samtidigt behövs tillgång till flera olika specialiteter och yrkeskategorier i hela vårdkedjan.

Läs mer...

Diplomering av nya Silvialäkare

I dag får fyra läkare med magisterexamen i demensvård ta emot sin titel Silvialäkare och diplom i närvaro av drottning Silvia i samband med en ceremoni på Kungliga slottet i Stockholm. Utbildningen är ett led i att öka kompetensen och utbildningsnivån inom vården av demenssjuka.

Läs mer...

Artiklar

Framtidens journal – vän eller fiende?

Ännu är det på de flesta håll lite i sin linda, men runt om i landet pågår en stor förändring av sjukvårdens sätt att hantera information. De allra flesta är nog överens om att det är på tiden att vissa av våra system byts ut. På ytan kan det också se ut som att det bara är några program som ska bytas – istället för att klicka här ska vi klicka där – men bakom kulisserna är det en stor förändring av vad som görs, men framför allt av vad som kan göras. Men vart är vi egentligen på väg, och vem är det som kör? Läs mer i denna artikel av Anna Rossander, läkare och doktorand vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet.

Följsamhet till medicinering vid Parkinsons sjukdom – Varför gör inte patienten som jag ordinerar?

Bristande följsamhet till medicinering är ett generellt problem, men är särskilt påtagligt vid läkemedelsbehandling av Parkinsons sjukdom. Detta kan leda till sämre effekt, sämre livskvalitet och ökande sjukvårdskostnader. Läs mer i denna artikel av Johan Lökk, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Bättre behandlad Alzheimers sjukdom kan öka tiden att bo hemma

Personer med Alzheimers sjukdom kommer ofta att med tiden behöva flytta till särskilt boende för att få vård och omsorg. I en nyligen publicerad studie har man för första gången studerat sambandet mellan tid till särskilt boende och hur alzheimerpatienter svarar på sin behandling. Carina Wattmo, doktor i medicinsk vetenskap, bidrar här med en sammanfattning av studien.

Ekonomiska fördelar med poliklinisk neurologiverksamhet

Bredd, prestigelöshet och nyfikenhet är några av de ord som återkommer när de anställda på neurologmottagningen i Gävle sjukhus förklarar varför de trivs så bra på sin arbetsplats.

Nyupptäckt sjukdomsmekanism vid ALS – prionliknande spridning av proteinaggregat

En ny mekanism för hur den neurodegenerativa sjukdomen ALS (amyotrofisk lateralskleros) utvecklas har upptäckts av ALS-gruppen vid Umeå universitet. Proteinet SOD1 (Superoxiddismutas-1) felveckas och bildar aggregat i det centrala nervsystemet (CNS). Dessa aggregat sprider sig sedan i CNS via så kallad templatstyrd spridning, det vill säga det felveckade proteinet provocerar andra nativa proteiner av samma sort att anta samma felaktiga och patologiska struktur. Aggregatbildningen kan direkt kopplas till sjukdomsutveckling i de transgena försöksdjur som använts i studierna. Detta visas i en nyligen publicerad avhandling1 av Johan Bergh, leg. läkare och doktor vid institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.