Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

SSMF:s Stora Anslag till Joachim Burman

Joachim Burman, docent vid Uppsala universitets institution för neurovetenskap, tilldelas Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings Stora Anslag, ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare.

Läs mer...

Strokeforskaren Martin Söderholm prisas

Martin Söderholm får Sparbanken Skånes Forskningspris 2019 för sin forskning kring riskfaktorer vid en allvarlig form av stroke, så kallad subaraknoidalblödning (SAB). Priset delas ut den 29 oktober på Strokedagen i Lund – en dag med populärvetenskapliga föreläsningar om stroke för allmänheten.

Läs mer...

Ny app ska ge smärtpatienter bättre stöd

Personer med kronisk smärta ska få bättre verktyg att hantera sin smärtupplevelse och tätare kontakt med vården mellan mottagningsbesök. Akademiska sjukhuset medverkar i en stor EU-finansierad pilotstudie, Relief, som syftar till att utveckla interaktiva hjälpmedel, bland annat en app, som ökar motivationen och gör det lättare att leva självständigt hemma.

Läs mer...

Skåningar får sämre möjlighet att få sin tal- eller sväljfunktion bedömd efter en stroke!

Enligt den nyligen publicerade Årsrapporten från Riksstroke är det endast 39 procent av alla strokepatienter som fick sin tal- eller sväljfunktion bedömd under vårdtiden.

Läs mer...

Västerbottens MS-vård främst i landet

I Västerbotten får flest patienter årliga läkarbesök vid multipel skleros, MS. De får dessutom sjukdomsmodifierad behandling vid skovvist förlöpande MS i högre grad än i någon annan region. Det visar siffror från det nationella kvalitetsregistret Svenska neuroregister.

Läs mer...

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av epilepsi

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer innehåller uppdaterad kunskap om terapival och skärpt säkerhetsinformation för användning av läkemedelssubstansen valproat.

Läs mer...

Artiklar

Ovanligt fall med ovanligt lång överlevnad vid PML

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) är en allvarlig demyeliniserande sjukdom som främst drabbar personer med nedsatt immunförsvar. I denna artikel ger Madeleine Stigsdotter Nilsson en övergripande presentation av sjukdomen, samt beskriver ett ovanligt patientfall.

Specialistexamen i Neurologi

Redan på 1990-talet startade Svenska Neurologföreningen den frivilliga specialistexamen i neurologi i Sverige. Till en början var intresset för deltagande begränsat. Under senare år har intresset för deltagande i examen stadigt ökat. I denna artikel redogör professor Sten Fredrikson, ordförande i examinationskommittén sedan lång tid, för den svenska specialistexamen i neurologi.

Mäta epilepsi, Parkinsons sjukdom och stroke med SENSORER I TRÖJA

Mäta epilepsi, Parkinsons sjukdom och stroke med SENSORER I TRÖJA För att följa upp och planera olika behandlingar […]

Lämplighet att köra bil – en känslig fråga vid neurologisk sjukdom

Bilkörning är en självklar del av mångas liv och ett kvitto på att man är en kapabel, vuxen individ. Därför är frågan om att utreda den medicinska lämpligheten att köra bil så känslig. Trafikmedicinskt Centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Tema Åldrande, är ett av få centrum i landet som är specialiserade på dessa bedömningar.

Munskärmsträning kan förbättra sväljfunktionen hos äldre personer med dysfagi

Orofaryngeal dysfagi, sväljsvårigheter som berör munhåla och svalg, är vanliga hos personer med neurologisk sjukdom. Komplikationerna kan vara svåra såsom näringsbrist, viktförlust, lunginflammation och för tidig död. Munskärmsträning är en ny och effektiv metod att behandla sväljsvårigheter. I denna artikel av presenterar Patricia Hägglund, logoped, fynden från sin avhandling.