Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Debattreplik till – Icke-rupturerade cerebrala AVM skall behandlas även efter ARUBA

I nummer 3/2016 refereras den randomiserade studien ARUBA om behandling av cerebrala arteriovenösa malformationer (CAVM). Man konkluderar att behandlingsrisken (stroke eller död) vid CAVM hos patienter som ej haft en blödning är större än risken att få en spontan blödning [1]. Studien har fått stort genomslag, men hård kritik har riktats mot svagheter i studiens design [2-5]. Här replikerar Svensk Neurokirurgisk Förening genom Daniel Nilsson, överläkare i neurokirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Magnus Tisell, Ordförande i Svensk Neurokirurgisk Förening

Läs mer...

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har med start hösten 2014 tagit fram de första nationella riktlinjerna för vård av MS och Parkinsons sjukdom. Riktlinjerna har nu varit ute på remiss för inhämtning av synpunkter och kritik och kommer att ta sin slut giltiga form i slutet av 2016. Under våren hölls regionala seminarier för information, diskussion och analys av vilka konsekvenser de föreslagna riktlinjerna kan få för hälso- och sjukvården i Sverige. Riktlinjerna utgör rekommendationer som ska fungera som stöd för styrning och fördelning av resurser vid vård av MS och Parkinsons sjukdom, samt som under lag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna riktar sig i första hand till politiker, tjänstemän, verksamhetschefer och andra ledare inom sjuk vården, men även till yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Läs mer...

Kan beta-amyloids aggregeringsprocess manipuleras?

Alzheimers sjukdom karaktäriseras av nervcellsdöd i hjärnan och förekomsten av extracellulära amyloida plack som till största delen utgörs av aggregerade amyloid β-peptider (Aβ). I en ny studie har man funnit att molekylen p-FTAA kan förhindra
formation av cytotoxiska Aβ-former. Studien presenteras här av Ann-Christin Brorsson, docent i molekylär bioteknik, Linköpings universitet.

Läs mer...