Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Nya nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Vikten av tidig diagnos, korrekt uppföljning samt avancerad utredning vid farmakologiskt terapiresistent behandling betonas i riktlinjerna.

Läs mer...

Blodstamcellstransplantation effektivaste behandlingen vid skovvis MS

Nya forskningsrön har kunnat bekräfta att blodstamcellstransplantation är effektivare än traditionell bromsmedicin vid skovvis MS. Det framgår av preliminära resultat från den så kallade MIST-studien, den första randomiserade och kontrollerade studien där blodstamcellstransplantation jämförts med konventionell behandling. Denna internationella multicenterstudie har pågått sedan 2006 där Akademiska som enda svenska sjukhus medverkat.

Läs mer...

Blodstamcellstransplantation effektivaste behandlingen vid skovvis MS

Nya forskningsrön bekräftar att blodstamcellstransplantation är effektivare än traditionell bromsmedicin vid skovvis MS. Akademiska har som enda svenska sjukhus medverkat i den så kallade MIST-studien vars preliminära resultat nu är klara.

Läs mer...

Karolinska Universitetssjukhuset förbättrar strokevården för patienterna

Ett nytt arbetssätt inom strokevården i Stockholms län minskar behandlingstiden för strokepatienter med upp till 1,5 timme.

Läs mer...

Operation kan bota fler personer med epilepsi

Personer med epilepsi borde få rätt diagnos, behandling och uppföljning tidigare. Minst dubbelt så många som i dag borde också få möjlighet till en operation för att helt undvika epileptiska anfall. Det framgår av Socialstyrelsens första nationella riktlinjer för epilepsi.

Läs mer...

Stark koppling mellan kondition i medelåldern och risk för demens i hög ålder

Kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern har närmare 90 procents lägre risk för att utveckla demens i hög ålder jämfört med kvinnor med genomsnittlig kondition, visar en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Neurology, som ges ut av amerikanska neurologföreningen.

Läs mer...

Artiklar

Glidande indikationer för DT-angiografi av hals och hjärna

Diagnostiska undersökningars berättigande är av flera skäl en högaktuell fråga – särskilt de som både är dyra och medför joniserande strålning för patienten. Under de senaste åren har en krypande känsla vuxit fram, att vi gör lite för många DT-angiografier på lite för svaga indikationer. Detta menar David Fällmar, Johan Wikström och Adel Shalabi, samtliga verksamma vid Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala, som vill väcka en diskussion med denna artikel.

Videokommunikation: Enklare för patienter och mindre kostsamt för samhället

Vård på distans med hjälp av videokommunikation kan både förenkla för patienten och minska samhällets vårdkostnader. Detta visar bland annat en nyligen publicerad svensk studie1 där man undersökt videokommunikation i samband med utprovning av läkemedel i hemmet för personer med Parkinsons sjukdom. Resultaten beskrivs här av Anders Johansson, överläkare, och Thomas Willows, biträdande över läkare, båda vid Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset.

Fettgillande molekyler – kan de bli nya läkemedel mot epilepsi?

Forskare vid Linköpings universitet har hittat ett helt nytt bindningsställe för molekyler som kan påverka elektriska impulser i nervceller. Upptäckten öppnar upp möjligheten att designa nya typer av läkemedel mot epilepsi. I denna artikel av professor Fredrik Elinder, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, så du veta mer.

7th JOINT ECTRIMS–ACTRIMS MEETING 25-28 oktober 2017

European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) avhöll sin årliga kongress i Paris i oktober, denna gång tillsammans med den amerikanska systerorganisationen ACTRIMS. På plats fanns Magnhild Sandberg, docent i neurologi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund, som här bidrar med ett referat från den 33:e ECTRIMS-kongressen, med mer än 10.000 deltagare.

När tabletterna inte ger tillräcklig effekt

Den 9–10 november 2017 anordnades det fjärde årliga utbildningsmötet kring Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, då tablettbehandling inte längre är tillräcklig. Mötet samlade ett hundratal neurologer, geriatriker och parkinsonsjuksköterskor för inhämtning av kunskap och utbyte av erfarenheter. Här beskrivs kortfattat några av de ämnen som togs upp.