Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kemisk reaktionskinetik

Aggregering av amyloid β-protein har kopplats till uppkomst och progression av Alzheimers sjukdom. Hittills har kunskaperna om de molekylära mekanismerna bakom aggregeringsprocessen varit begränsade. En ny metod har använts för att identifiera de mikroskopiska delstegen i förloppet och kan ligga till grund vid utveckling av nya specifika broms mediciner. I denna artikel beskrivs metoden av Sara Snogerup Linse, professor i fysikalisk kemi och molekylär proteinvetenskap, Lunds universitet.

Läs mer...

Depression och Parkinsons sjukdom

Depression, låg muskelstyrka och hög risk för fallskador redan decennier före parkinsondiagnos.
De tidiga symtomen vid Parkinsons sjuk dom uppträder långsamt under flera år och en betydande nervförlust har i de flesta fall hunnit uppstå innan diagnosen ställs. Helena Nyström, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, beskriver här resultaten från sin avhandling kring sambanden mellan en parkinsondiagnos och depression, låg muskelstyrka samt fallskador tidigare i livet.

Läs mer...

Den uppmärksamma hjärnan

Svenska forskare har för första gången identifierat en celltyp i hjärnan hos möss som är central för uppmärksamhet. Genom att manipulera aktiviteten i just denna celltyp kunde man dessutom skärpa mössens uppmärksamhet. I denna artikel beskrivs fynden av Sofie Ährlund-Richter, doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Läs mer...