WHO ger för första gången ut riktlinjer för att minska risken för kognitiv svikt och demens

Professor Miia Kivipelto och hennes forskargrupp – the Nordic Brain Network – bidrog på ett betydande sätt i processen med att utveckla och definiera riktlinjerna, baserat på deras expertis och erfarenhet inom forskningsfältet kring risk och skyddande faktorer för demens och Alzheimers sjukdom.

Miia Kivipelto mfl WHO

Genéve 2-4 juli 2018: Gruppmöte för utveckling av riktlinjer. Prof Miia Kivipelto (fjärde från höger) med Nordic Brain Network medlemmar (Jenni Kulmala och Mariagnese Barbera, första och andra från höger), WHO representanter och forskare från the University of New South Wales, Sidney, Australia, som deltog i sammanställningen av riktlinjerna.

Globalt lever närmare 50 miljoner människor med demens
En tredubbling av antalet förväntas mellan 2015 och 2050, såvida man inte kan identifiera interventioner som kan förhindra eller fördröja insjuknandet, bromsa förloppet, eller bota Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Den snabba ökningen av antalet personer som lever med demens medför betydande sociala och ekonomiska konsekvenser i många länder. Det finns i nuläget inte någon medicin som kan stoppa eller reversera sjukdomsförloppet, och förebyggande åtgärder har lyfts fram som avgörande för att bromsa den globala ökningen av Alzheimers och övrig demens.

Det har uppskattats att åtminstone 30 % av fallen med Alzheimers sjukdom är relaterade till modifierbara livsstils- och andra riskfaktorer. Sådana faktorer innefattar kost, fysisk aktivitet, vaskulära och metabola sjukdomar (t.ex. högt blodtryck, högt blodkolesterol, diabetes), samt depression och psykosociala faktorer (t.ex. mental stimulans, sociala aktiviteter).

Förekomsten av demens och kognitiv nedgång kan fördröjas eller mildras genom proaktiv förändring av modifierbara faktorer. De nya riktlinjerna från WHO ger vårdgivare, politiker, beslutsfattare och andra intressenter den nödvändiga kunskapsbasen för att kunna vidta folkhälsoåtgärder med syfte att minska risken för kognitiv nedsättning och demens.