Nytt forskningsprojekt för bättre vård av Parkinsonpatienter i hemmiljö

Målet är att utveckla en ny typ av mätutrustning för hemmabruk, där patientens hälsostatus registreras kontinuerligt vilket underlättar för adekvat behandling och ökad livskvalitet. Acreo Swedish ICT koordinerar projektet som omfattar parter från akademin, sjukvården och näringslivet.

Det nya forskningsprojektet syftar till att utveckla en ny typ av sensorplattform, en mätutrustning, för objektiv utvärdering av symptomen vid Parkinson’s sjukdom.Plattformen kvantifierar motoriska symptom hos Parkinsonpatienter i hemmiljö och ska, med avsevärt tätare intervaller än vad som görs idag, på ett objektivt sätt karakterisera patientens hälsostatus. Därmed kan vårdande personal snabbare uppfatta förbättringar och försämringar av symptom och sätta in adekvat behandling. Rätt läkemedelsdoser förbättrar kvaliteten i patientens vardag, och det är det övergripande målet.

En unik konstellation av aktörer från institut, akademi, sjukvården och näringslivet, kommer inte bara ta fram en ny sensorplattform utan även en ny behandlingsprocess för läkemedelsinställning och dosjustering för Parkinsonpatienter. Målet är en effektivare process som även ökar användarvänligheten för patienter och vårdpersonal.

– I projektet kommer en prototyp att utvecklas och testas i klinisk miljö. Vår förhoppning är att den nya mätutrustningen så småningom kan implementeras i vården av Parkinsonsjuka. Det skulle förbättra och effektivisera behandlingsprocessen, öka livskvaliteten för patienten och även spara pengar för sjukvården, säger Sara Bogren, projektledare Acreo Swedish ICT.

Projektet heter Musyq (Multimodal motor symptoms quantification platform for individualized Parkinson’s disease treatment) och leds av Acreo Swedish ICT. Samarbetspartners är universitetssjukhus (Akademiska Sjukhuset, Uppsala samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg), Högskolan Dalarna, Uppsala Universitet och tillväxtföretagen Cenvigo (http://cenvigo.com) och Sensidose (http://sensidose.se). Även Parkinsonförbundet är kopplade till projektet. Musyq finansieras av Vinnova med 3 MSEK på två år inom programmet ”Innovationer för framtidens hälsa”.