Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av epilepsi

I Sverige finns mellan 60 000 och 70 000 personer med epilepsi, varav drygt 10 000 är barn. Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer innehåller uppdaterad kunskap om terapival och skärpt säkerhetsinformation för användning av läkemedelssubstansen valproat.

– Huvudbudskapet i den nya rekommendationen är att valproat inte ska användas vid behandling av epilepsi under graviditet eller till kvinnor i fertilålder. När det gäller behandling under graviditet handlar det om att inte använda valproat om det finns andra lämpliga alternativ och för kvinnor i fertil ålder  om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är uppfyllda, säger Karin Söderberg Löfdal, utredare på Läkemedelsverket.

Arbetet med den uppdaterade rekommendationen har skett i samverkan med Socialstyrelsen och SBU parallellt med deras motsvarande arbete med att publicera nya nationella riktlinjer respektive rapport om epilepsi.

– Sedan 2011 har säkerhetsinformationen för valproatbehandling av kvinnor i fertil ålder skärpts, ett oprovocerat anfall kan räcka för diagnos och ökad vetenskaplig dokumentation har tillkommit för en del antiepileptika vilket bidrog till att rekommendationen behövde uppdateras nu, säger Karin Söderberg Löfdal.

Om behandlingsrekommendationen                                                           

Behandlingsrekommendationen om epilepsi är en uppdatering av tidigare rekommendation publicerad 2011, utifrån även uppdaterade bakgrundsmanus och ett av Läkemedelsverket anordnat expertmöte i december 2018.

Huvudbudskapet i den uppdaterade behandlingsrekommendationen är att valproat är kontraindicerat vid behandling av epilepsi under graviditet om det finns andra lämpliga alternativ och vid behandling av flickor och kvinnor i fertil ålder om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är uppfyllda,

Rekommendationerna är framtagna i konsensus och är baserade på tillgänglig vetenskaplig evidens samt samlad beprövad erfarenhet i expertgruppen. Behandlingsrekommendationerna är baserade på bakgrundsdokument som innehåller fördjupad information, vetenskaplig uppdatering sedan förra behandlingsrekommendationen och referenser. Vid mötet deltog experter inom berörda medicinska specialiteter och Läkemedelsverket, patientföreträdare samt representanter för SBU och Socialstyrelsen.

Rekommendationerna för terapival vid nydebuterad epilepsi baseras framför allt på evidensbedömningar gjorda av en expertgrupp inom International League Against Epilepsy (ILAE) 2013 och en metaanalys av Cochrane 2017. Litteratursökningar har också gjorts för att identifiera senare relevanta studier, för dessa har ILAEs klassificeringssystem använts.

Läs mer här