Unik satsning på projekt för unga anhöriga med demenssjuk förälder

Sju kommuner i unik satsning på projekt för unga anhöriga med demenssjuk förälder

Kommunerna i Avesta, Ystad, Eslöv, Malmö, Mora, Svedala och Luleå har beslutat att gemensamt arrangera sommarläger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder. Lägren kommer att hållas i Skåne, Avesta och Luleå vid fyra olika tillfällen sommaren 2016.

Samarbetet över kommungränserna välkomnas av Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson: – Barn och ungdomar som växer upp med en demenssjuk förälder är en mycket utsatt grupp som vi tycker det är viktigt att stötta. Därför ger vi i år ett anslag på 400 000 kronor till den här utökade lägersatsningen.

Också yngre insjuknar i demens
Antalet demenssjuka växer snabbt och många yngre som har hemmavarande barn drabbas också. Kommunernas anhörigstöd är oftast inriktat på äldre som vårdar sin make eller maka medan de unga anhöriga glöms bort.

Otillräckligt stöd
– På många håll i landet är man inte medveten om att den här gruppen unga anhöriga ens existerar och att de mår så oerhört dåligt som de gör, säger Katrin Lindholm, en av projektledarna från Avesta Kommun.
– I och med utökningen av antalet läger slipper vi förhoppningsvis lämna återbud i år till en del av dem som vill vara med, säger hon.

Från och med idag tas anmälningar till de fyra lägren i sommar emot centralt via Avesta Kommun.

På lägren får de unga anhöriga professionellt stöd från specialister på demenssjukdomar och anhörigfrågor. De får också möjlighet att knyta värdefulla kontakter med jämnåriga i samma situation. Deltagande, kost, logi och resa är kostnadsfritt.

Konceptet kopierat i Norge
Anhöriglägren etablerar sig inte bara på fler ställen i Sverige utan genomförs även i Norge. Efter ett norskt studiebesök i Avesta beviljade den norska motsvarigheten till Socialstyrelsen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 1,9 miljoner norska kronor för att påbörja en liknande verksamhet.

För mer information kontakta:
Liselotte Jansson, Generalsekreterare, Alzheimerfonden, 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se
Carolina Biörs, ung anhörig och lägerledare, tel 070-790 11 18, cbiors@gmail.com
Gudrun Strandberg, demenssjuksköterska, initiativtagare, Avesta Kommun, tel 0226-64 57 84, gudrun.strandberg@avesta.se
Katrin Lindholm, anhörigsamordnare, initiativtagare, Avesta Kommun, tel 0226–64 58 92, katrin.lindholm@avesta.se

Fakta om demenssjukdomar:
•    I Sverige finns det ca 10 000 demenssjuka under 65 år.
•    Fram till år 2050 beräknas antalet demenssjuka i Sverige ha fördubblats. Globalt sett räknar WHO med en tredubbling inom samma period.
•    I Sverige kostar demenssjukdomarna vårt samhälle 63 miljarder kronor per år, enligt Socialstyrelsens beräkningar. Varje dag insjuknar cirka 70 personer i någon form av demenssjukdom. Ungefär lika många dör.
•    WHO klassar demens som ett av världens största hälsoproblem. 47 miljoner människor är drabbade och ett nytt fall upptäcks var 3:e sekund.