Sverige leder nordiska länder i projekt mot Alzheimers demens

Sverige leder nordiska länder i projekt mot Alzheimers demens

Sverige kommer, genom professor Miia Kivipelto vid Karolinska institutet (KI), att leda den nordiska regionens deltagande i det EU-finasierade European Prevention of Alzheimer’s Dementia(EPAD)-projektet. EPAD syftar till att underlätta processen för att på ett snabbare sätt kunna ta fram effektiva och skräddarsydda behandlingar mot Alzheimers demens. Den 16 maj håller EPAD sitt årliga konsortiemöte, denna gång i Stockholm. Deltar gör bland andra Hennes Majestät Drottningen, samt sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset Melvin Samsom. Media hälsas välkomna!

Det har länge varit en stor utmaning att ta fram nya effektiva läkemedel, med avsikt att lindra eller bota Alzheimers sjukdom. EPAD är ett nytt europeiskt samarbetsprojekt mellan akademi och industri, som syftar till att hitta nya behandlingar mot Alzheimers demens. Genom en gemensam storskalig individbaserade karakterisering möjliggör detta nya forskningsinitiativ att man testar och utvärderar olika interventioner redan på ett tidigt stadium, innan symptom uppträder.

I dagsläget har ingen sådan storskalig kartläggning, inkluderande tillräckligt många forskningsdeltagare, tidigare genomförts. EPAD-projektet avser att samla ca 4 000 deltagare, som snabbt ska kunna involveras i framtida läkemedelsstudier. Genom en så kallad adaptiv studiedesign erbjuder dessa studier en möjlighet att testa flera olika läkemedel samtidigt. Även, att på kort tid kunna utvärdera om en läkemedelskandidat har avsedd effekt. En studiedesign som idag används framgångsrikt inom cancerforskningen.

Professor Miia Kivipelto vid Karolinska institutet, tillika chef för Tema Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset, kommer att leda den nordiska regionen i EPAD-projektet.