Stor okunskap kring patientlagen – både bland patienter och vårdpersonal

Stor okunskap kring patientlagen – både bland patienter och vårdpersonal
Trots att det har gått två år sedan patientlagen trädde i kraft finns det stora brister i hur den fungerar i praktiken. Det visar en ny rapport från Neuroförbundet som är framtagen i samarbete med Merck.

Rapporten baseras bland annat på en undersökning där förbundet frågade hur väl deras medlemmar känner till patientlagen och om vården har informerat om den. Resultatet visar att endast två procent blev informerade om lagen vid sitt senaste vårdbesök. Undersökningen visar även att bara 43 procent hade fått information om när behandlingen förväntades starta, och 50 procent hade fått information om behandlingsförloppet.

”Det här är skrämmande siffror som pekar på att patientlagens funktion i praktiken är långt ifrån den vision politikerna hade när den antogs. Trots att lagen syftar till att stärka patientens ställning visar rapporten att patienterna fortfarande måste jaga sin egen vård.” Säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

Det är dock inte bara patienterna som har dålig kunskap om patientlagen. En undersökning riktad mot vårdpersonal visar att 77 procent har för lite kunskap om lagen och inte har fått någon utbildning om hur de ska informera patienter.

Patienter ges inte möjlighet att påverka sin vård
Patientlagen ger patienten stora möjligheter att själv påverka sin egen vård. Rapporten visar dock att detta sällan efterlevs. Endast 17 procent har fått information om möjligheten att kunna välja behandling, läkare och utförare av vård, och nio procent av de diagnostiserade fick veta att de har rätt att kräva en ny medicinsk bedömning. Av de patienter som uttryckt en önskan om att byta behandling hade var tredje inte fått sitt önskemål uppfyllt.

”Den här rapporten klargör att det finns enorma utmaningar förknippade med patientlagen, framförallt måste kunskapen om lagen öka. Vi på Neuroförbundet kommer fortsätta kämpa för att patienterna ska sättas i främsta rummet, och att patientlagen ska fungera på det sätt den är avsedd att göra.” Säger Lise Lidbäck.

Rapporten i siffror
* Endast 2 procent fick information om patientlagen vid sitt senaste besök hos vården.
* 77 procent av personal inom hälso- och sjukvården uppger att de har för lite kunskap om patientlagen och att de inte har fått någon utbildning om lagen och hur de ska informera patienterna.
* Endast 17 procent fick information om att de kan välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt, vårdgivare och utförare av vård
* 9 procent av de diagnostiserade fick information om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare.
* Mer än var tredje patient som önskat byta behandling får inte sitt önskemål tillgodosett.

Läs hela rapporten som PDF