Socialstyrelsen inleder nu arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom.

Arbetet med nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innebär att helt nya riktlinjer tas fram inom området. Det är en del av regeringens satsning på vården för personer med kroniska sjukdomar. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården.

När är riktlinjerna klara?

En preliminär version av riktlinjerna beräknas vara klar i början av år 2016.

I vilken fas är arbetet?

Första steget i arbetet är att avgränsa riktlinjearbetet. Läs mer om hur vi tar fram riktlinjer.

Varför tar Socialstyrelsen fram nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom?

Socialstyrelsen har enligt regeringsbeslut fått i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för vården av MS och Parkinsons sjukdom. Arbetet kommer att inriktas på frågeställningar där behovet av kunskapsstöd är störst.

Uppdraget är en del av regeringens övergripande satsning på vården för personer med kroniska sjukdomar. Ett förbättringsområde som lyfts fram i satsningen är att hälso- och sjukvården i högre grad behöver vara kunskapsbaserad.

På vilket sätt berörs vårdgivare och beslutsfattare?

Riktlinjerna bidrar till att sprida kunskap och tydliggör för beslutsfattare och vårdgivare vilka undersökningar och behandlingar som bör införas eller få utökade resurser och vilka som eventuellt bör minskas eller avvecklas helt.

Hur kommer patienterna och deras närstående att påverkas?

Riktlinjerna innebär att hälso- och sjukvården kan erbjuda patienterna en kunskapsbaserad och därmed god och säker vård. De medför även att vården blir mer likvärdig oavsett var man bor, eftersom hälso- och sjukvården får samma kunskap att utgå ifrån.