Positivt CHMP utlåtande för Mayzent (siponimod)

Positivt CHMP utlåtande för Mayzent (siponimod)

CHMPs (the Committe for Medicinal Products for Human Use) positiva utlåtande för siponimod baseras på data från fas tre studien EXPAND, en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad studie som jämför effekten och säkerheten av siponimod mot placebo hos personer med SPMS. Patienter i studien är en representativ grupp för typisk SPMS. Vid start av studien låg medelåldern på 48 år och man hade i levt med sin MS diagnos i 12 år (medeltid). Mer än 50 procent i studien hade hjälp av gånghjälpmedel (funktionsnedsättning motsvarande EDSS 6).

Siponimod kan kan bli den första godkända orala sjukdomsmodifierande behandlingen i Europa att försena progression för personer som lever med aktiv SPMS1.
Till grund för CHMPs besked ligger resultatet från den pivotala, retrospektiva, fas tre studien EXPAND som har genomförts på en för SPMS representativ population. Den visade signifikant reducerad risk för sjukdomsprogression, både på fysiska och kognitiva förmågor2.
Upp till 80% av patienter med skovis förlöpande multipel skleros (RRMS) kommer att utveckla SPMS3. Vid ett godkännande kommer siponimod kunna bli ett behandlingsalternativ för patienter med aktiv SPMS.
– Det är mycket glädjande att vi nu fått ett positivt utlåtande från CHMP för behandling med siponimod av aktiv sekundär progressiv MS. Trots att studiepopulationen hade både hög medelålder och oftast behov av gånghjälpmedel påvisades en signifikant sänkt hastighet av handikapputveckling med siponimod jämfört med placebo. Speciellt intressant är att behandlingen även gav effekt på kognition och hjärnatrofi. Godkännandet inriktas på patienter som trots det progressiva förloppet uppvisar aktivitet det vill säga skov eller inflammatorisk aktivitet på MR. Studien talar således för att behandling som hämmar MS-inflammationen även påverkar degenerationen vid progressiv MS, säger Jan Lycke, professor i neurologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

EXPAND studien visade på att det primära effektmåttet kvarstående funktionsnedsättning (CDP), vid 3 och 6 månader, visade signifikant effekt jämfört mot placebo med 21 procent (p=0.0134) respektive 26 procent (p=0.0058)2.

Resultat från en subgrupps analys på aktiva patienter från EXPAND-studien visade på:

En 31 procentig reduktion av risken för kvarstående funktionsnedsättning (CDP) hos personer med aktiv SPMS, mätt över 3 månader (p=0.0094) samt 37 procent vid 6 månader (p=0.0040)4.
Reduktion av den årliga skov frekvensen (ARR) med 46% (p=0.0005)4.
Signifikant positiva utfall inom andra relevanta områden för aktiv SPMS, så som hjärnatrofi och sjukdomsaktivitet mätt med MRT4.
Siponimod, är den första och enda orala behandling som har visat sig bromsa sjukdomens progression i en fas-III studie på en renodlad SPMS population. Siponimod korsar blodhjärnbarriären, riktar sig selektivt mot S1P1- och S1P5-receptorer.

Mayzent (siponimod) är godkänt i USA och granskas för närvarande av European Medicines Agency (EMA) för ett eventuellt marknadsföringstillstånd i Europa.

Fakta SPMS

Sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) är ett sjukdomsförlopp av multipel skleros (MS) som karakteriseras av en stadig ökning av objektiva neurologiska funktionshinder med avsaknad av skov5. Övergången till SPMS sker efter en fas av skovvis MS (RRMS), som är det sjukdomsförlopp som 85 till 90 procent av personer med MS insjuknar i6. SPMS diagnosen ställs retrospektivt med i genomsnitt 3 års fördröjning7. Vanliga symtom brukar vara påverkan på gångfunktion6, kognitiva problem samt fatigue (kronisk MS-relaterad trötthet)8. Idag finns drygt 5000 personer som lever med SPMS i Sverige9.

Övertygande dokumentation för effekter av läkemedel för skovvis MS på progressiv sjukdom (SPMS) saknas6. Detta kan bero på att de sjukdomsdrivande processerna ser något annorlunda ut mellan skovvisförlöpande MS och SPMS8. När nya behandlingar introduceras kan tidig SPMS-diagnos utgöra ett tillfälle för intervention9.

Referenser

National MS Society Brochure. Disease Modifying Therapies for MS. http://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/Brochure-The-MS-Disease-Modifying-Medications.pdf. Hämtad mars 2019.
Kappos L, Cree B, Fox R, et al. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomized, phase 3 study. Lancet. Publicerad online mars 22, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30475-6
Multiple Sclerosis International Federation. Atlas of MS 2013. http://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/Atlas-of-MS.pdf Besökt juli 2019
Gold R, Kappos L, Bar-Or A, et al. Efficacy of Siponimod in Secondary Progressive Multiple Sclerosis Patients With Active Disease: The EXPAND Study Subgroup Analysis. P750. 35th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, september 2019.
Thompson AJ, et al. Diagnosis of multiple sclerosis; 2017 revision of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018; 17: 162–73.
Svenska MS-sällskapet, Metodbok, www.mssallskapet.se; hämtat 2019-10-28; http://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2018/11/Metodboken-kap1-2018-11-28.pdf
Inojosa H, et al. A focus on secondary progressive multiple sclerosis (SPMS): challenges in diagnosis and definition. Journal of Neurology; https://doi.org/10.1007/s00415-019-09489-5
Filipi M, et al. Multiple Sclerosis. Nature Reviews | Disease Primers | Article citation ID: (2018) 4:43
Svenska Neuroregister, prevalens SPMS; hämtat 2019-10-22; https://vap.carmona.se/open/msvap/tabell/antal_reg/

Kontakt:

Amennai Beyeen, Medical Advisor, Novartis, 070-8893278