Långtidsbehandling med BRILINTA/BRILIQUE minskade aterotrombotiska händelser hos patienter med tidigare hjärtinfarkt

PEGASUS-TIMI 54 studien visar att långtidsbehandling med BRILINTA/BRILIQUE minskade aterotrombotiska händelser hos patienter med tidigare hjärtinfarkt

Data från en studie med 21 000 patienter presenterades på den 64:e årliga vetenskapliga kongressen som hålls av American College of Cardiology och publicerades parallellt i New England Journal of Medicine

AstraZeneca meddelar idag de fullständiga resultaten från studien PEGASUS-TIMI 54, en storskalig utfallsstudie som undersökte behandling med BRILINTA/BRILIQUE tabletter® (ticagrelor) samt en låg dos av acetylsalicylsyra (ASA), jämfört med placebo samt en låg dos av ASA, för kronisk sekundärprevention av aterotrombotiska händelser hos patienter med en hjärtinfarkt ett till tre år före studiestart.

Viktiga studieresultat:

Båda dosernar på 90 mg och 60 mg ticagrelor tillsammans med ASA, minskade signifikant det primära sammansatta effektmåttet: kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke jämfört med placebo tillsammans med ASA

Som förväntat med en peroral trombocythämmare, och i linje med tidigare studier hos liknande patientpopulationer, visades att studiens primära säkerhetsmått, TIMI större blödning1, var högre för båda doserna av ticagrelor plus ASA, jämfört med placebo plus ASA. Viktigt är att förekomsten av intrakraniella blödningar (blödning innanför skallbenet) och fatala blödningar var låga i antal och lika mellan studiegrupperna och placebo.

Data om PEGASUS-TIMI 54 studien presenterades under öppningsanförandet på den 64:e årliga vetenskapliga kongressen som hålls av American College of Cardiology och publicerades också parallellt i onlineversionen av New England Journal of Medicine.

Elisabeth Björk, Vice President, Head of Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global Medicines Development på AstraZeneca, säger: ”Vi är som företag engagerade i att bygga vidare på vår forskning om hjärtkärlsjukdomar och vi är stolta över att kunna presentera PEGASUS-TIMI 54 studien, AstraZenecas största kliniska studie som har involverat fler än 21 000 patienter över hela världen. Den positiva PEGASUS-studien bygger på den tidigare publicerade PLATO-studiens resultat om akut kranskärlssjukdom och stärker de solida evidens som finns för BRILINTA/BRILIQUE. PEGASUS-TIMI 54 är den första prospektiva studien som utvärderar långvarig dubbel trombocythämmande behandling med BRILINTA/BRILIQUE för högriskpatienter med en tidigare hjärtinfarkt.

”Vi har precis lämnat in registreringsansökningar till European Medicines Agency och US Food and Drug Administration och vi ser fram emot att samarbeta med dessa myndigheter för att få godkännande av en potentiell ny indikation på dessa stora marknader.”

Nyligen publicerad forskning visar att en av fem patienter med hjärtinfarkt kommer att drabbas av ytterligare hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död inom tre år efter sin första hjärtinfarkt även om patienterna klarat sig utan en ny händelse de första 12 månaderna2.För patienter där det gått mer än ett år efter hjärtinfarkten är den nuvarande standardbehandlingen enbart ASA. Studien PEGASUS-TIMI 54 var designad för att undersöka effekten av att lägga till ticagrelor i en dos av 60 mg, respektive 90 mg, till ASA vad gällde minskad risk för hjärtkärlrelaterade dödsfall, hjärtinfarkt eller stroke hos patienter som är 50 år eller äldre med en tidigare hjärtinfarkt samt ytterligare en hjärtkärlrelaterad riskfaktor.

Effektresultat

I denna studie visade båda doserna med ticagrelor en signifikant minskning av det primära effektmåttet kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke jämfört med placebo. Andelen händelser vid tre års uppföljning var 7,85% med ticagrelor 90 mg, 7,77% med ticagrelor 60 mg och 9,04% med placebo (Riskkvoten för ticagrelor 90 mg jämfört med placebo var 0,85, 95% CI 0,75–0,96, P = 0,0080; riskkvoten för ticagrelor 60 mg jämfört med placebo var 0,84, 95% CI 0,74–0,95, P = 0,0043).

Effekten av ticagrelor på var och en av variablerna i det primära effektmåttet var enhetligt. En minskning i absoluta tal avseende det sekundära effektmåttet kardiovaskulär död och dödlighet oavsett orsak observerades, men uppnådde inte statistisk signifikans.

Dessutom visade båda doserna av ticagrelor enhetliga resultat för det primära effektmåttet i större subgrupper, såsom ålder, kön, initial typ av hjärtinfarkt (STEMI/NSTEMI), tiden efter initial hjärtinfarkt, diabetes, dos av ASA, tidigare perkutan intervention (PCI) och geografisk region.

Säkerhetsresultat

Som förväntat var TIMI större blödning högre för båda doserna av ticagrelor jämfört med placebo. Andelen händelser vid tre års uppföljning var 2,60% med ticagrelor 90 mg, 2,30% med ticagrelor 60 mg och 1,06% med placebo (riskkvoten för ticagrelor 90 mg jämfört med placebo var 2,69, 95% CI 1,96–3,70, P < 0,001; riskkvoten för ticagrelor 60 mg jämfört med placebo var 2,32, 95% CI 1,68–3,21, P < 0,001).

Antal fatala blödningar eller intrakraniella blödningar var dock låga och likvärdiga mellan behandlingsarmarna.

Andelen fatala blödningar vid tre års uppföljning var låg, 0,11% med ticagrelor 90 mg, 0,25% med ticagrelor 60 mg och 0,26% med placebo (riskkvoten för ticagrelor 90 mg jämfört med placebo var 0,58, 95% CI 0,22–1,54, P = 0,27; riskkvoten för ticagrelor 60 mg jämfört med placebo var 1,00, 95% CI 0,44–2,27, P = 1,00).

Andelen intrakraniella blödningar vid tre års uppföljning var 0,56% med ticagrelor 90 mg, 0,61% med ticagrelor 60 mg och 0,47% med placebo (riskkvoten för ticagrelor 90 mg jämfört med placebo var 1,44, 95% CI 0,83–2,49, P = 0,19; riskkvoten för ticagrelor 60 mg jämfört med placebo var 1,33, 95% CI 0,77–2,31, P = 0,31).

Studien PEGASUS-TIMI 54, som är AstraZenecas största utfallsstudie, med över 21 000 patienter från fler än 1 100 studiecenter i 31 länder, ingår i PARTHENON-programmet. PLATO studien, som omfattade över 18 000 patienter, var den första studien i PARTHENON-programmet och utgör den bas på vilken ticagrelor har godkänts i över 100 länder för behandling av akut kranskärlssjukdom och läkemedlet ingår globalt i 12 större riktlinjer för behandling av akut kranskärlssjukdom. I ytterligare pågående PARTHENON-studier utvärderas ticagrelor för förebyggande av kardiovaskulära händelser hos patienter med perifer artärsjukdom, ischemisk stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), samt hos patienter med diabetes och koronar ateroskleros.

BRILINTA/BRILIQUE är inte godkänt för sekundär prevention av aterotrombotiska händelser hos patienter en historik av tidigare hjärtinfarkt längre änett år eller för prevention av kardiovaskulära händelser hos patienter med perifer artärsjukdom, stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA) eller diabetespatienter med utbredd koronar ateroskleros.