Nya data för Xarelto

Bayer har nu vid American Heart Association (AHA) presenterat resultaten från PIONEER AF-PCI (PIONEER), den första randomiserade studien med ett nytt oralt antikoagulantia (NOAK) på patienter med förmaksflimmer som genomgått perkutan koronar intervention (PCI) med stent. Xarelto (rivaroxaban) i kombination med trombocythämmande behandling minskade signifikant blödningsrisken jämfört med traditionell vitamin K-antagonist (Waran/warfarin) baserad behandling.

Xarelto (rivaroxaban)tillsammans medtrombocythämmande behandling i två olika behandlingsregimer , minskade den relativa risken för klinisk signifikant blödning med 37-41% (8,7-9,9% absolut riskreduktion) jämfört med standardbehandling med vitamin K-antagonist och dubbel trombocythämmning under en 12 månaders randomiserad behandlingsperiod. Det var ingen skillnad mellan behandlingsstrategierna avseende effekt (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke och stenttrombos) men studien var explorativ och inte utformad för att studera statistisk signifikans för skillnad i effekt.

Resultaten från PIONEER – den första studien som gjorts på patienter med förmaksflimmer som genomgått PCI med ett nytt oralt antikoagulantium (NOAK) – har presenterats som en “Late-Breaking Clinical Trial”vid American Heart Association (AHA) i New Orleans i USA. Resultaten publicerades samtidigt i The New England Journal of Medicine. En subanalys av studien visar dessutom signifikant färre dödsfall och återkommande sjukhusinläggningar på grund av biverkningar bland de patienter som behandlats med rivaroxaban och trombocythämmare jämfört med de som fick vitamin K-antagonist och trombocythämmande behandling. Dessa resultat publiceras samtidigt i Circulation.

  • Patienter med förmaksflimmer som genomgår PCI har en ökad risk för blodproppar både i hjärtats och hjärnans kärl vilket kan leda till allvarliga komplikationer såsom hjärtinfarkt och stroke. Dessa patienter har vi tidigare varit tvungna att behandla med tre olika blodförtunnande läkemedel, säger Stefan James, professor i kardiologi vid Uppsala Universitet och världsledande inom blodproppshämmande läkemedel och hjärtsjukdom.

Fram tills nu har det saknats klinisk evidens för vad som är bästa möjliga behandling för dessa patienter. Befintliga riktlinjer och behandlingsrekommendationer har rekommenderat en kombination av trombocythämmande och blodförtunnande behandlingar den första tiden efter en PCI hos patienter med förmaksflimmer – en kombination som har varit förknippad med en ökad blödningsrisk.

  • Resultaten från denna studie visar att om man behandlar elva patienter med rivaroxaban (15 mg en gång per dag) i stället för standardbehandling med warfarin så undviker man en blödningskomplikation, vilket ger oss läkare viktigt stöd för att göra ett välgrundat beslut för behandling för denna högriskpatientgrupp, fortsätter Stefan James.

PIONEER är en del av ett omfattande studieprogram av rivaroxaban, som beräknas inkludera mer än 275 000 patienter i kliniska studier och så kallade real world evidence-studier.

  • Ungefär 20-45% av patienterna med förmaksflimmer har samtidig kranskärlsjukdom[1],[2],[3]och många av dessa kommer att behöva genomgå en PCI. Man uppskattar att ungefär 1% av alla patienter med förmaksflimmer årligen kommer att genomgå PCI[4], vilket innebär att uppskattningsvis 2000-3000 patienter berörs varje år bara i Sverige.PIONEER AF-PCIär en viktig studie eftersom den belyser en medicinsk fråga som är potentiellt relevant för många patienter säger Peter Båvenholm, docent, läkare och seniorrådvigivare på Bayer.

PIONEER design och resultat

PIONEER var en öppen, randomiserad fas IIIb-studie, utformad för att undersöka säkerheten av två olika rivaroxaban-behandlingsregimer mot en dosjusterad vitamin K-antagonistbehandling efter PCI med stent hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer. PIONEER inkluderade 2 124 patienter i 26 länder, bland annat i Sverige.

Primär endpoint för studien var förekomsten av klinisk signifikant blödning, definierad som en komposit av TIMI allvarlig blödning, TIMI mindre blödning eller blödning som krävt medicinsk tillsyn under en 12-månadersperiod efter randomisering av studien. Samtliga patienter var randomiserade i en 1:1:1-ratio i de tre behandlingsarmarna:

  • Arm 1: Rivaroxaban 15 mg en gång per dag (eller 10 mg en gång per dag för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion ([CrCl: 30 – 50 ml/min]) plus clopidogrel (eller prasugrel eller ticagrelor) under 12 månader
  • Arm 2: Rivaroxaban 2,5 mg två gånger dagligen plus en av prövaren på förhand bestämd behandlingsperiod om 1, 6 eller 12 månader av dubbel trombocythämmande behandling som består av låg-dos acetylsalicylsyra (ASA) + clopidogrel (eller prasugrel eller ticagrelor), följt av rivaroxaban 15 mg en gång per dag (eller 10 mg en gång per dag för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion) i kombination med lågdos ASA till slutet av 12-månadersperioden
  • Arm 3: Trippelbehandling bestående av dosjusterad vitamin K-antagonist (målvärde INR på 2.0–3.0) plus dubbel trombocythämmande behandling (som i arm 2) med en av prövaren förbestämd behandlingsperiod på 1, 6 eller 12 månader, följt av en dosjusterad vitamin K-antagonist (målvärde INR på 2.0–3.0) i kombination med lågdos ASA till slutet av 12-månadersperioden

PIONEER visade att rivaroxaban 15 mg en gång per dag plus clopidogrel givet under en 12 månaders uppföljningsperiod signifikant minskar risken för klinisk signifikant blödning med 41 % (relativ riskreduktion) jämfört med trippelbehandling som består av vitamin K-antagonist i kombination med dubbel trombocythämmande behandling (16.8 vs 26.7%; HR 0.59; 95% CI 0.47-0.76; p<0.001). För de patienter som randomiserades till rivaroxaban 2,5 mg två gånger dagligen i kombination med dubbel trombocythämmande behandling minskade risken för klinisk signifikant blödning jämfört med vitamin K-antagonist + dubbel trombocythämmande behandling med 37 % (relativ riskreduktion) under en 12 månaders randomiserad behandlingsperiod som också var statistiskt signifikant (18.0 vs 26.7%; HR 0.63; 95% CI 0.50-0.80; p<0.001). Det var ingen skillnad mellan behandlingsstrategierna avseende effekt (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke och stenttrombos), men studien var explorativ och inte utformad för att studera statistisk signifikans för skillnad i effekt.

En separat subanalys av PIONEER, som publiceras samtidigt i Circulation, visar att båda rivaroxabanbehandlingsregimerna resulterade i signifikant färre fall av total mortaliteteller återkommande sjukhusinläggningar på grund av biverkningar (blödning, hjärtkärlhändelse eller annat) än vitamin K-behandlingsregimen. Risken för död eller återkommande sjukhusinläggning var 34,9 % i rivaroxabangruppen med 15 mg en gång per dag (p=0,008) och 31,9 % i rivaroxabangruppen 2,5 mg två gånger dagligen (p=0,002) jämfört med 41,9 % i vitamin K-antagonistgruppen. Vad gäller sjukhusinläggningar visar båda rivaroxabangrupperna färre antal fall av sjukhusinläggningar, med 34,1 % i rivaroxabangruppen 15 mg en gång per dag (p=0,005) och 31,2 % i rivaroxabangruppen 2,5 mg två gånger dagligen (p=0.001) jämfört med 41,5 procent i vitamin K-antagonistgruppen.

För mer information, välkommen att kontakta:

Joseffa Moritz, kommunikationsansvarig, 073-301 75 52
Peter Båvenholm, medicinskt ansvarig: 073-209 63 55
[1]The AFFIRM Investigators. Baseline characteristics of patients with atrial fibrillation: the AFFIRM Study. American Heart Journal 2002;143:991–1001

[2]Carpodanno D, Angiolillo DJ. Management of Antiplatelet and Anticoagulant Therapy in Patients With Atrial Fibrillation in the Setting of Acute Coronary Syndromes or Percutaneous Coronary Interventions.

[3] Kralev et al, PLoS ONE 2011; Vol 6, Issue 9; e24964

[4] Sherwood et al. JACC Cardiovasc Interv. 2016 Aug 22;9(16):1694-702