Nya data för MAVENCLAD (kladribin)

Nya data visar på fortsatta effektfördelar gällande MAVENCLAD (kladribin) för patienter med skovvis förlöpande MS
En post-hoc analys från MS-studien CLARITY antyder att både äldre och yngre MS-patienter som behandlats med MAVENCLAD (kladribintabletter) har effekt av behandlingen, mätt med kliniska mått och MR-kamera. Enligt en jämförelse där en metod som rekommenderas av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har använts, har MAVENCLAD har den bästa risk-nytta-profilen för patienter med högaktiv MS.

 

I dagarna presenterade läkemedelsbolaget Merck nya data kring effekt och risk-nytta-profilen för MS-läkemedlet MAVENCLAD (kladribin), som tas i tablettform. Dessa nya data presenterades vid årsmötet för European Association of Neurology, EAN, som just nu pågår i Lissabon. En retrospektiv analys av fas III-studien CLARITY visade att både yngre och äldre patienter, som är över respektive under 50 år, har nytta av behandlingen MAVENCLAD vid skovvis förlöpande multipel skleros, MS. Båda grupperna har lägre skovfrekvens och bättre utfall på undersökningar med magnetkamera (MR) än patienter i samma åldrar som fått placebo.

Den aktuella post-hoc analysen ämnade att undersökta om både äldre och yngre vuxna patienter har nytta av behandling med MAVENCLAD. Resultatet visar förbättringar jämfört med placebo både när det gäller skovfrekvens och MR-parametrar för båda subgrupperna, det vill säga både för de som är yngre respektive äldre än 50 år. Jämfört med placebo minskade skovfrekvensen med 59% respektive 52% i de studerade grupperna, båda i jämförelse med placebo. Av de patienter som fick placebo var det högre förekomst av nya T1-lesioner samt aktiva T2-lesioner i hjärnan hos de yngre patienterna, ≤50 år, jämfört med dem som var äldre, >50 år. Trots det visade behandling med MAVENCLAD en signifikant effekt vid undersökning med MR i båda grupperna då de jämfördes med placebo, (P<0.0001). Med dessa data är det möjligt att särskilja effekten av MAVENCLAD från effekten av andra högeffektiva sjukdomsmodifierande läkemedel, DMT, vid behandling av äldre patienter med MS.

“Dessa data har gett ytterligare stöd för att MAVENCLAD är en effektiv behandling för både yngre och äldre vuxna patienter”, säger Gavin Giovannoni, professor i neurologi vid Blizard Institutet i London och den som lett studien CLARITY. “Detta är något som vi inte har kunnat påvisa som kliniskt slutmått för andra nya, högeffektiva läkemedel som används för att behandla skovvis förlöpande MS. Därför är detta viktig ny kunskap om de tillgängliga behandlingsalternativen.”

På EAN 2018 presenterades också en jämförelse av risk-nytta-profilen för MAVENCLAD jämfört med andra sjukdomsmodifierande läkemedel (DMD[1]) som nyligen godkänts för behandling av högaktiv MS. Jämförelsen är gjord med en metod kallad Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA, som rekommenderas av den europeiska läkmedelsmyndigheten EMA.

Analysen visade att risk-nytta-profilen var antingen likvärdig eller bättre för MAVENCLAD än för andra sjukdomsmodifierande läkemedel vid behandling av patienter med hög sjukdomsaktivitet. För patienter med högaktiv sjukdom hade MAVENCLAD det högsta totalviktade preferensvärdet jämfört med andra utvärderade DMDs, därefter följde alemtuzumab och natalizumab. För hela gruppen patienter med skovvis förlöpande MS hade MAVENCLAD en risk-nytta-profil som låg mycket nära dimetylfumarat, med totalviktade preferensvärden på 62 respektive 63%.

“Dessa data är en del av vår strävan i att få kunskap om risk-nytta-profilen för MAVENCLAD i ett brett spektrum av patienter med MS. Post hoc-data från CLARITY-studien i kombination med MCDA-analysen, som är baserad på läkarbedömningar och klinisk vardag, ger tillsammans ett användbart verktyg för läkare som ska väga olika behandlingsalternativ mot varandra för att göra bästa möjliga val för patienter med högaktiv sjukdom, säger Luciano Rossetti, chef för Global Research & Development inom Mercks enhet för bioläkemedel. “MCDA-metoden är rekommenderad av EMA, och det var glädjande att Mavenclad stod sig väl i en jämförelse med andra sjukdomsmodifierande läkemedel.”

Vid EAN presenterades också ytterligare post hoc-data från kliniska studier där MS-patienter behandlats med Rebif (subkutana injektioner med interferon beta-1a). Dessa data visade att en tidig bedömning enligt MAGNIMS-skalan var användbar för att förutsäga klinisk sjukdomsaktivitet (CDA) samt sjukdomsförsämring på lång sikt. Från mätning år 1 var tiden fram till CDA längre för patienter som fått poäng 0 på MAGNIMS-skalan jämfört med dem som fått poäng 1 eller 2. Även tiden fram till ökad funktionsnedsättning, enligt Expanded Disability Status Scale (EDSS), var längre för de som hade 0 poäng på MAGNIMS-skalan (7,5 år), att jämföra med de som hade 1 poäng (4,0 år) eller 2 poäng (2,5 år).

Merck presenterade även en undersökning gjord av gruppen ”MS i det 21 århundradet”, en grupp som är sponsrad av Merck och där både patienter och läkare ingår. Gruppen har gjort en internationell undersökning om ouppfyllda behov vid MS. Enligt undersökningen finns en skillnad mellan patient- och läkarperspektivet vid beslut om behandling av MS samt att MS-patienter beskriver andra ouppfyllda behov än vad sjukvårdspersonalen gör. Av de som deltog i undersökningen ansåg 87,7% av sjukvårdspersonalen att de gjorde patienten delaktig i valet av behandling, något som endast 38,9% av patienterna höll med om. Medvetenhet om den här skillnaden kan i bästa fall leda till bättre kommunikation mellan läkare och patienter, ett viktigt steg på vägen till att hitta rätt behandling för varje enskild patient.