Nya centrum ska ta forskningen närmare patienterna i Skåne

Nu inrättar Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne tillsammans fem nya centrum inom områdena neurologiska sjukdomar och urologisk cancer. Målet är att binda samman hela forskningskedjan med hela vårdkedjan. Personer med Huntingtons sjukdom är en utsatt patientgrupp som kommer att få nytta av initiativet.

Under se senaste åren har det över hela värden vuxit fram kompetenscentra inom sjukvård och universitetsvärlden. Tanken är att olika kompetenser som gemensamt fokuserar på en patient eller sjukdomargrupp blir ett kraftfullt verktyg för att nå högre kvalitet i verksamheten. I de nya centrumen i Skåne ingår grundforskning, klinisk forskning, hälsovetenskaplig forskning och många olika delar av sjukvården, från primärvård till högspecialiserad vård.

– I tider av hårt tryck inom hälso- och sjukvården krävs nya initiativ för att integrera forskning och klinik. Vi tror att dessa nya centrum kommer att underlätta för implementering av nya forskningsresultat i vården och komma inte minst patienterna till nytta, säger Regions Skånes forskningschef Hannie Lundgren.

Inom flera av centrumen ingår även samarbeten med patientföreningar och näringsliv.

– Genom att skapa en arena där akademi, sjukvård, näringsliv och patienter möts tror vi att nya idéer lättare kan prövas och att innovationskraften stärks, säger Gunilla Westergren-Thorsson, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

De fem nya centrumen är Huntingtoncentrum, med fokus på sjukdomen Huntington, NeuroLund med fokus på neurodegenerativa sjukdomar, Neuronano Medicin, som fokuserar på implementerbar neuroteknologi, StrokeSyd, som fokuserar på stroke och UroCan-LU som fokuserar på urologisk cancer.

Vid Huntingtoncentrum kommer exempelvis forskning och sjukvård integreras i en och samma fysiska miljö, med både öppenvårdsmottagning och högspecialiserad vård.

– Det kommer att betyda mycket för drabbade individer och anhöriga att få information, stöd, vård och behandling på ett enda ställe där experter inom området arbetar tillsammans. Bildandet av Huntingtoncentrum innebär en viktig och efterlängtad satsning på en patientgrupp med en ärftlig hjärnsjukdom som ger både psykiatriska och neurologiska symtom, säger professor Åsa Petersen som leder Huntingtoncentrum.

– Huntingtoncentrum skapar för oss en unik möjlighet att utveckla en verksamhet med ett multidisciplinärt omhändertagande där sjukvård kan bedrivas integrerat med forskning av hög internationell klass.

Den första gemensamma centrumbildningen i Skåne enligt denna modell, kallat Metabolt centrum, inrättades 2015 och är inriktat på diabetes och dess följdsjukdomar.

Kontakt
Hannie Lundgren, Enhet för Forskning och utveckling, Region Skåne, hannie.lundgren@skane.se , 0768 87 15 5,
Gunilla Westergren-Thorsson, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, gunilla.westergren-thorsson@med.lu.se, 0705 94 63 60
Åsa Petersen, professor och ansvarig för Huntingtoncentrum, asa.petersen@med.lu.se, 070 942 29 30