Ny rapport från Riksstroke – Hjälpbehovet stort flera år efter stroke

Ny rapport från Riksstroke – Hjälpbehovet stort flera år efter stroke

Fortfarande fem år efter stroke så finns ett stort behov av stödinsatser, rehabilitering och uppföljning. Det visar rapporten Fem och tre år efter stroke av Riksstroke. Behoven har inte minskat jämfört med situationen ett år efter stroke. Det är oacceptabelt att de strokedrabbade lämnas utan uppföljning och rehabilitering anser STROKE-Riksförbundet.

Kvalitetsregistret Riksstroke har undersökt livssituationen, tillgodosedda behov och resultaten av vården och omsorgens insatser tre och fem år efter insjuknandet i stroke.

– För många är konsekvenserna efter stroke livslånga, trots detta är vården dålig på att följa upp de strokedrabbade, det måste bli en ändring på det säger Ove Puisto, ordförande i STROKE-Riksförbundet. Många av de som har haft stroke behöver följas upp regelbundet och alla borde givetvis bli erbjudna rökavvänjning, fortsätter han.

Många vittnar om bristfällig personlig vård

Rapporten visar att två av tre anser att deras behov av hemtjänst, i form av personlig vård, inte var tillgodosedda. Det är så många som en fjärdedel av de som har besvarat enkäten som säger att de har behov av rehabilitering men inte fått det. Lika många anger att de har behov av hemsjukvård men att behoven inte är tillfredsställda. Behovet av anhörigstöd är stort, särskilt hos personer över 75 år. I den gruppen är över hälften beroende av andra för matinköp, städning, tvätt med mera.

När det gäller hälsotillståndet är det dock glädjande att merparten anser att deras allmänna hälsotillstånd är ganska eller mycket gott. Men många lider av smärta efter stroke och 15 % anger att de ofta eller ständigt känner sig nedstämda. Av de som var rökare vid strokeinsjuknandet var hälften fortfarande rökare 3-5 år efter insjuknandet. Rökavvänjning har inte ens hälften blivit erbjudna, trots att rökning är en allvarlig riskfaktor för att få en ny stroke.

Anhöriga upplever att den strokedrabbade är beroende av deras tillsyn

I samband med den här undersökningen ställde man även frågor till de anhöriga. Nästan hälften av de anhöriga säger att deras partner var helt eller delvis beroende av deras tillsyn och hjälp. Var femte anger att de inte kan lämna sin strokedrabbade utan tillsyn överhuvudtaget. En stor andel kan bara vara borta någon/några enstaka timmar.

– Trots de medicinska framsteg som gjorts under de senaste decennierna så visar rapporten på ett stort behov av stöd från samhället för de anhöriga, såväl tidigt efter partnerns insjuknande och i ett längre perspektiv. Till exempel var det nästan hälften som inte visste vem de kunde kontakta i vården för råd och stöd, säger professor Bo Norrving, ordförande i Riksstroke.

Daniela Bjarne, sakkunnig, 073-800 11 99

Ove Puisto, förbundsordförande, 070-275 55 15

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra 82 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan. Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.