Ny behandling vid primärprogressiv multipel skleros förväntas försena behovet av rullstol med sju år

Ny behandling vid primärprogressiv multipel skleros förväntas försena behovet av rullstol med sju år

I samband med 4th Congress of the European Academy of Neurology (EAN) den 16-19 juni i Lissabon presenterades en ny analys från fas III data som visar att Ocrevusförväntas ge betydelsefulla fördelar i minskad funktionsnedsättning i form av försening i behovet av rullstol för personer med primärprogressiv MS (PPMS). Roche fortsätter sitt engagemang för personer med progressiva former av MS genom att starta två nya globala fas IIIb studier vilka kommer att utvärdera effekten av Ocrevus inom ett brett spektrum av personer med progressiva former av MS.

En ny analys från den förlängda kontrollperioden i fas III studien ORATORIO vid PPMS, visar att Ocrevus förväntas signifikant försena behovet av rullstol med sju år, mätt som tid till en person uppnår en EDSS (Expanded Disability Status Scale) nivå som är ≥7 genom användning av 24 veckors bekräftad funktionsnedsättning (CDP). Personer som behandlades med Ocrevus hade 46 procent minskad risk att fortskrida till rullstol jämfört med placebogruppen (6,2 procent vs. 9,8 procent risk, p=0,022). När dessa resultat extrapolerades för att beräkna mediantiden till rullstol, visar data att Ocrevus kan försena behov av rullstol med sju år (19,2 år för Ocrevus vs. 12,1 år för placebo). Dessutom visade analysen att den placebobehandlade patientgruppen i ORATORIO studien hade liknande funktionsnedsättningsnivå som en obehandlad sk real-world patientpopulation. Den extrapolerade mediantiden till rullstol (EDSS≥7) för placebogruppen i ORATORIO studien var 12,1 år jämfört med 12,4 år för personer med PPMS i real-world registret MSBase.

“För en person som har primärprogressiv MS, där funktionsnedsättning ackumuleras dubbelt så fort som vid skovvis MS, betyder sju år utan behov av rullstol att tiden kan förlängas för ett oberoende liv i hemmet, fortsatt arbete eller för att kunna ge stöd till sin familj, ” säger Helmut Butzkueven, Professor and Chair of MS and Neuroimmunology Research at Central Clinical School, Monash University, Head of MS and Neuroimmunology Service at Alfred Health and Director of MS Service at Eastern Health. ”Data från EAN visar den signifikanta effekt som Ocrevus, det första sjukdomspåverkandet läkemedlet vid PPMS godkänt i mer är 60 länder i världen, kan ha för de personer med MS som har det största behovet.”

– Vi ser intressanta resultat för Ocrevus vid primärprogressiv MS i våra fördjupade analyser. Vi arbetar nu intensivt för att kunna tillgängliggöra Ocrevus för lämpliga personer med PPMS i Sverige. Den hälsoekonomiska utvärderingen pågår och beräknas vara klar inom de närmaste månaderna, säger Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef på Roche i Sverige.

Säkerhetsdata från i det kliniska prövningsprogrammet på Ocrevus som presenteras på EAN omfattar 3,778 patienter med skovvis MS eller PPMS samt 9,474 patientår av behandling med Ocrevus. Denna data är samstämmig med tidigare presenterad nytta-risk profil.

Ocrevus är godkänt i över 60 länder innefattande bl a Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Östeuropa, Australien, Schweiz och inom EU. I juni 2018 har över 50,000 personer i världen behandlats med Ocrevus.

Nya studier inom progressiv MS startas 2018

Många personer med progressiv MS får med tiden behov av rullstol. Detta betyder att det är viktigt att kunna behålla sin förmåga att kunna använda händerna och armarna, speciellt i senare delen av sjukdomen. I syfte att utveckla den kliniska förståelsen av progression vid MS och förhoppningen att kunna behålla arm-hand funktion hos personer med progressiv MS med behandling, kommer Roche starta två nya fas IIIb studier på Ocrevus under 2018 i världen.

Den ena studien som är först i sitt slag, ORATORIO-HAND, kommer att utvärdera långtidseffekt och säkerhet för personer med PPMS i senare delen av sjukdomsförloppet (med EDSS score tre till åtta). Nine-Hole Peg Test (9-HPT) som är en metod för att mäta hand, handled och armfunktion kommer vara det primära utfallsmåttet. Ett sekundärt utfallsmått kommer att vara 12 veckors CDP. Denna multicenter, randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda studie planeras starta under 2018 och kommer att inkludera ca 1,000 personer med PPMS.

“Att adressera behoven för personer med progressiv MS, vilka vanligtvis har ett mer framskridet sjukdomsförlopp, är en av de viktigaste utmaningarna i MS forskningen. Omkring en tredjedel av personer med progressiv MS kan redan vara begränsad till rullstol, därför är en bibehållen hand-arm funktion av yttersta vikt för dem för att kunna leva ett oberoende och aktivt liv”, säger huvudprövaren i studien

Gavin Giovannoni, Professor of Neurology at Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London. “Under ett antal år genom vår #ThinkHand kampanj har vi uppmanat läkemedelsindustrin att genomföra en studie kring hand-arm funktion hos personer med framskriden MS. Vi är glada att i samarbete med Roche kunna genomföra en klinisk studie med handfunktion som primärt effektmått för första gången någonsin.”

Den andra studien, CONSONANCE, kommer att utvärdera effekten av Ocrevus i hela spektrum av progressiv MS (PPMS och sekundärprogressiv MS (SPMS)). CONSONANCE studien kommer att utvärdera långtidseffekten av Ocrevus vid progressiv MS med nya sammansatta mått på funktion vilket inkluderar

No Evidence of Progression (NEP) och No Evidence of Progression or Active Disease (NEPAD) tillsammans med en stor mängd mått med direkt relevans för patienter samt avancerade MRI mått. Denna fyraårs fas IIIb studie inkluderar för närvarande 600 personer med PPMS eller SPMS (med 1:1 ratio) i 26 länder. Studien kommer även utvärdera om teknologi innehållande kontinuerliga sensorer och personernas självskattning kan upptäcka förändringar i funktionsnedsättning tidigare än konventionella kliniska metoder.