Regeringen satsar på demensvård

Regeringen satsar på demensvård
Regeringen har fattat fyra beslut för stärkt kvalitet i demensvården. Genom en satsning på totalt 4,8 miljoner 2016 kronor ska ett utbildningsmaterial, om att motverka tvång i vården, spridas och två nationella kvalitetsregister få ökad användning i kommunerna. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag till en nationell strategi kring demens.

− Idag har 160 000 svenskar en demenssjukdom och gruppen ökar vilket innebär stora utmaningar för Sverige. Detta paket med satsningar inom demensområdet är en del av regeringens äldrepolitik. Vi behöver anpassa samhället bättre till människor med demens, säger Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

– Kunskap är grundläggande för att förbättra kvaliteten i vården. Genom dagens beslut lägger vi både grunden för att sprida den kunskap som finns, men även bygga ny kunskap om demens och demensvård genom kvalitetsregistren, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Beslut som ingår i regeringens demenspaket 2016

  • Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag till en nationell strategi kring demens.
  • Svenskt demenscentrum tilldelas 1 800 000 kronor för att öka användningen av ett utbildningsmaterial om att motverka tvång i vården. Materialet består av en handbok, Nollvision, riktad till personal, en anhörigskrift, webbutbildningar och mobilappar med lätt tillgänglig vägledning.
  • Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus får 1 500 000 kronor för att arbeta för att fler kommuner ska använda BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom). Genom ett personcentrerat förhållningssätt ska vården och omsorgen bli bättre individuellt anpassad för personer med demenssjukdom.
  • Svenska demensregistret tilldelas 1 500 000 kronor för att se till att registret även används i särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor. Varje enhets personal får tillgång till verktyg för verksamhetensförbättring.