Längre behandling mot Alzheimers kan ge bättre prognos

Längre behandling mot Alzheimers kan ge bättre prognos
Längre tids behandling och högre doser av läkemedlet kolinesterashämmare ger patienter med Alzheimers sjukdom längre livslängd.

Det här visar en första långtidsstudie som undersökt hur överlevnaden i Alzheimers sjukdom (AD) påverkas av kolinesterashämmare som långtidsbehandling, dos, typ av läkemedel, hastighet i sjukdomsförloppet och behovet av kommunala insatser. Bakom studien står Carina Wattmo, Elisabet Londos, och Lennart Minthon vid SUS Kunskapscentrum Minnesjukdomar.

1021 patienter från Swedish Alzheimer Treatment Study (SATS) med mild-måttlig AD har ingått i studien, 841 (82 %) av dessa hade avlidit efter upp till 16 års uppföljning.

Studien visar att längre livslängd kan förväntas för individer som erhåller och tolererar högre doser av kolinesterashämmare samt en längre tids behandling. Resultaten i studien kan användas för att prognosticera överlevnad för AD patienter i en klinisk vardag.

De SATS patienter som använde kommunala insatser, hemtjänst och/eller dagvård, vid studiens start hade ett års kortare överlevnad i genomsnitt jämfört med de som inte nyttjade dessa resurser. En årlig ökning av mer än två timmars hemtjänst per vecka eller mer än en dags dagvård per vecka förutsade kortare livslängd. Behandling med läkemedel mot diabetes var också en faktor som prognosticerade tidigare död, medan behandling med statiner och ångestdämpande/lugnande/sömnmedel förutsade längre överlevnad.

Statiner har visat minskad mortalitet i många tidigare studier. Behandling av sömnstörningar kan leda till minskad kognitiv försämring, färre fall och mindre beteendemässiga och psykiska symtom. God sömnkvalitet har även beskrivits som viktigt för att minska ansamlingen av proteiner som beta-amyloid i hjärnan.

Studiens fullständiga namn är: Longitudinal Associations between Survival in Alzheimer’s Disease and Cholinesterase Inhibitor Use, Progression and Community-based Services. Den är publicerad i Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2015:40 297-310.

För ytterligare information kontakta:

Carina Wattmo, medicinsk statistiker och doktor i medicinsk vetenskap  040-33 56 01

Anna-Lena Boive pressansvarig SUS 072-705 75 84