Hur kan svensk sjukvård tillåta åtta onödiga strokefall – varje dag?

Stockholm den 1 juli 2014. Idag debatterar politiker från landsting och riksdag, tillsammans med patientföreträdare och medicinska experter, den aktuella frågan om varför det inte görs mer inom den svenska sjukvården för att undvika åtta strokefall, varje dag. Kunskap, riktlinjer och behandling finns – så varför görs inte mer för att rädda patienterna?

Varje år drabbas ungefär 30 000 svenskar av stroke (blödning/blodpropp i hjärnan) som är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och död i Sverige. Ungefär en tredjedel av alla strokefall beräknas ha en koppling till sjukdomen förmaksflimmer (ett hjärta med oregelbunden rytm) som fler än 300 000[1] lider av, vilket utgör mer än fyra procent av den vuxna befolkningen.

–  Trots att förmaksflimmer är en av våra största folksjukdomar, som vi vet ger en kraftigt ökad risk för att drabbas av stroke, så står idag majoriteten av alla som borde få strokeförebyggande behandling ändå helt oskyddade, säger Mårten Rosenqvist, professor inom kardiologi vid Karolinska Institutet, som är en av deltagarna i debatten.

Socialstyrelsens riktlinjer följs inte av sjukvården
I februari i år utkom Socialstyrelsen med nya direktiv[2], som tydligt anger att minst 80 procent av alla patienter med förmaksflimmer borde ges en adekvat strokeförebyggande behandling. Så ser verkligheten inte ut idag. Enligt siffror från SBU[3] får inte ens hälften effektiv behandling och löper härmed en tredubblad risk för att drabbas av stroke.

–   Varje dag skulle åtta fall av stroke kunna undvikas i Sverige om Socialstyrelsens riktlinjer skulle följas av alla landsting. Detta vet vi inom sjukvården idag. Det känns som att stå vid en kajkant och tvingas se åtta bilar hamna i vattnet. Något som enkelt skulle kunna förhindras med ett staket, men som ändå får fortsätta, dag efter dag.

Ekonomin styr
I en nyligen genomförd SIFO-undersökning[4] bland primärvårdsläkare i Stockholm, Skåne och Västra Götaland, anger fyra av fem att man har god kännedom om Socialstyrelsens nya riktlinjer för strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer. Två av tre primärvårdläkare anger dock att det egna Landstingets egna riktlinjer väger tyngre vid valet av behandling. Idag är det endast tre[5] av 21 landsting som följer Socialstyrelsens riktlinjer[6].

–  Det är synd att det mänskliga lidandet, samt miljardnotan som i slutändan hamnar hos kommunerna för strokerehabilitering och livslång vård, inte väger tyngre i diskussionen om varför vi inom sjukvården inte behandlar alla dem som vi vet att vi borde behandla, säger Mårten Rosenqvist.

Om Stroke och förmaksflimmer

Varje år insjuknar runt 30 000 svenskar i stroke
Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och död i Sverige
Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska (kroppsliga) sjukvården och beräknas kosta samhället cirka 18 miljarder kronor per år
Mer än 300 000 svenskar beräknas ha förmaksflimmer, om man även räknar in dem som ännu inte har diagnosen fastställd
Upp till 30 procent av alla strokefall beräknas ha en koppling till förmaksflimmer
Antikoagulationsbehandling kan reducera risken för stroke med 65 procent vid förmaksflimmer