Goda resultat av antidot mot Pradaxa i Malmö

Goda resultat av antidot mot Pradaxa i Malmö

Att snabbt kunna normalisera blodets förmåga att koagulera kan vara livsviktigt för patienter med blodförtunnande behandling om de måste opereras akut eller drabbas av svåra blödningar. Ett sådant motmedel (antidot) har därför länge varit ett önskemål inom vården. Pradaxa är det enda orala blodförtunnande läkemedel för vilken det finns en specifik antidot (Praxbind). Nu redovisar läkare vid Skånes universitetssjukhus sina erfarenheter av antidoten vid kirurgi och stroke.

I artikeln i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Case Reports in Internal Medicine redovisas resultaten för fyra patienter som tagits in på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Alla hade förmaksflimmer och var ordinerade Pradaxa (dabigatran) för att förebygga stroke. I tre fall gällde det kirurgiska ingrepp och för en patient behandling av stroke som, om än sällsynt, kan inträffa trots behandling med blodförtunnande läkemedel. (1)

– När en patient kommer in till akuten är det helt avgörande att snabbt kunna stoppa en blödning som uppstått, eller att kunna göra ett medicinskt ingrepp utan att orsaka en blödning hos en patient som behandlas med blodförtunnande läkemedel. Att det nu finns en specifik antidot för en av de moderna blodförtunnande medicinerna gör stor skillnad i den akuta situationen, säger Fredrik von Wowern, överläkare vid akutvårdskliniken, medicinska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Gallsten och blodpropp

En man opererades för gallsten. Man började med titthålskirurgi men fick övergå till öppen kirurgi på grund av uttalad inflammation av gallblåsan, omgivande vävnad och svårkontrollerade blödningar i buken. När man påbörjade operationen med titthålskirurgi kände inte kirurgen till att det fanns en antidot men när man övergick till öppen bukkirurgi fick patienten först Praxbind (idarucizumab). Blödningarna upphörde och inga nya komplikationer tillstötte under operationen.

Det andra fallet gällde en kvinna som fått en blodpropp i vänster ben. Före operationen fick hon Praxbind och blodförlusten begränsades till 200 ml. Fall tre var en 80-årig kvinna med en fraktur på höger ben. Efter att hon fått antidot och koagulationsförmågan normaliserats kunde hon opereras med minimal blodförlust.

Trombolys vid stroke

Den fjärde patienten var en äldre kvinna som drabbats av stroke på grund av blodpropp i hjärnan – risken för detta är mellan 0,5 och 2 procent trots blodförtunnande behandling. Blodets koagulationsförmåga återställdes med Praxbind och därefter kunde hon behandlas intravenöst med propplösande läkemedel (trombolys). Dagen därpå var alla neurologiska funktioner återställda.

Samtliga patienter kunde lämna sjukhuset efter en kortare sjukhusvistelse. Fram till september 2016 hade man vid Skånes universitetssjukhus i Malmö behandlat över 20 patienter med Praxbind för att snabbt kunna bryta effekten av Pradaxa och därmed minska risken för blödningar vid kirurgiska ingrepp. Resultaten bedömts ha motsvarat dem för patienter med normal koagulationsförmåga.

– Bara i Malmö har vi nu använt Praxbind vid fler än 20 tillfällen det senaste året. Patienterna har haft bl.a. benbrott, blodproppar, akuta hjärtproblem, allvarliga blödningar samt bristningar i lungsäcken som krävt akuta insatser och där har Praxbind varit ovärderligt. Sannolikt hade flera av patienterna haft mycket mer komplicerade förlopp om vi inte kunnat stoppa effekten av den blodförtunnade behandlingen snabbt och effektivt, säger Fredrik von Wowern.

Kan öka följsamheten

En slutsats i artikeln är att möjligheten att i ett nödläge snabbt kunna upphäva den blodförtunnande effekten kan förbättra utsikterna för patienter som behöver akut kirurgi eller trombolys. En annan är att vetskapen om att det finns en snabbverkande antidot kan öka följsamheten till blodförtunnande behandling med Pradaxa och därmed minskad risk för stroke.

Pradaxa är det enda orala blodförtunnande läkemedel för vilket det finns en specifik antidot, Praxbind. Pradaxa är godkänt för att förebygga stroke på grund av förmaksflimmer, behandla och förebygga blodpropp vid djup ventrombos och lungemboli (blodpropp i lungan) och för att förebygga blodpropp vid byte av höft- och knäleder. Läkemedlet tas som kapsel med fast dosering.

(1)Von Wowern, Brizzi, Holst. Reversal of the anticoagulation effects of dabigatran etexilat by idarucizumab in three patients needing urgent surgical intervention and one case of intravenous thrombolysis in ischaemic stroke. EJCRIM 2017;4.