Fyra toppforskare från Linköping får Hjärnfondens forskningsanslag på 2 miljoner kronor

Hjärnfonden delar ut 28 miljoner kronor till livsviktig hjärnforskning. Pengarna går till drygt 50 svenska hjärnforskningsprojekt som får 500 000 kronor vardera varav två miljoner kronor går till fyra forskare vid Linköpings universitet.  Bland annat stöds forskning kring Alzheimers sjukdom och övrig demens, beroende, hjärnans blodkärl och epilepsi hos barn.

En av de som har fått Hjärnfondens anslag är Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi vid Linköpings universitet, som forskar kring epilepsi. En stor grupp av barn med epilepsi svarar inte på vanlig medicinsk behandling. Därför finns det ett stort behov av att utveckla nya läkemedel. Elinders forskargrupp hoppas kunna utveckla nya och bättre läkemedel för barn med epilepsi som ska minska anfallens antal och intensitet. Om anfallen minskar är det till stor hjälp för patienterna.

– Under det senaste året har jag expanderat min forskargrupp med flera mycket kompetenta medarbetare. Alla bidrar med viktiga pusselbitar till forskningsarbetet med att försöka utveckla ett nytt läkemedel mot epilepsi. Anslaget från Hjärnfonden gör att vi kan fortsätta forskningen med bibehållen intensitet, säger Fredrik Elinder.

Svensk hjärnforskning är på frammarsch och står sig mycket väl internationellt. Samtidigt är den ekonomiskt underprioriterad. De 28 miljoner som Hjärnfonden, tack vare sina givare i år kan dela ut till svenska hjärnforskningsprojekt betyder mycket för att minska lidandet hos dem som är drabbade av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan.

– Under Hjärnfondens 20 år har hittills 660 forskningsprojekt fått stöd och en halv miljard kronor har delats ut. Jag kan inte nog understryka hur viktigt detta stöd är för allas vår framtid. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla våra givare. Men mer forskning behövs, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av 23 av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Samtliga av alla landets sex medicinska fakulteter finns representerade. Vetenskapliga nämndens expertis är en garanti för att de projekt som stöds av Hjärnfonden är de allra främsta inom sitt område.

Forskare vid Linköpings universitet som 2014 fått anslag av Hjärnfonden

Namn                                        Område
Anders Blomqvist                      Hjärnans blodkärl
Fredrik Elinder                           Epilepsi
David Engblom                          Beroende
Martin Hallbeck                          Alzheimers sjukdom och övrig demens

Forskningsanslag
Antal ansökningar 2014: 199 stycken
Antal beviljade 2014: 52 stycken varav 11 stycken är tvååriga anslag som har beviljats år 2013

rdelning av Hjärnfondens anslag
Karolinska Institutet: 22 anslag
Lunds universitet: 4 anslag
Uppsala universitet: 6 anslag
Göteborgs universitet: 4 anslag
Linköpings universitet: 4 anslag
Umeås universitet: 1 anslag

Hjärnfonden stöder forskningen på två olika sätt:
1) Ett- och tvååriga forskningsanslag om 500 000 kronor per år till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.
2) Postdoktorala stipendier, d.v.s. ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare inom neuroområdet. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antigen i Sverige eller utomlands. Stipendiesumman är 280 000 kronor.