Fördröjning av hjärnatrofi och färre MS-skov – fortsatt bibehållen effekt vid treårsuppföljning efter behandling med Lemtrada

Uppföljningsstudie med bland annat MRI-data visar bestående effekt av Lemtrada (alemtuzumab) på sjukdomsaktivitet. Effekten bibehölls även efter de två år långa pivotala studierna. Ungefär 80 procent av patienterna som behandlades med Lemtrada behövde inte en tredje behandling det första året av uppföljningen.

Under kongressen AAN (American Academy of Neurology) i förra veckan presenterades nya MRI-data från kliniska studier med Lemtrada. Effekten som sågs efter två år i de båda fas III-studierna (både behandlingsnaiva patienter och patienter som fått skov under tidigare behandling), bibehölls under det första året av uppföljningsstudien enligt MRI-resultaten. Bland annat presenterades följande data under AAN:
Konsekvent effekt uppmättes på sjukdomsaktivitet (gadolinium (Gd)-laddande lesioner, T2- och T1 lesioner) och resultat som uppmättes två år efter behandling var bestående även år tre.
Hos över 70 procent av patienterna sågs under det tredje året ingen MRI-aktivitet som tyder på akut inflammation (Gd-laddande lesioner). Detsamma gällde nya eller förstorade T2-lesioner.
T2-lesionsvolymen, som speglar den kombinerade bördan av permanent hjärnskada och nya lesioner, ökade från år två till år tre men höll sig fortfarande under den nivå som uppmättes vid baseline före behandlingsstart.
Den positiva effekten på hjärnatrofi (dvs långsammare förtvining av hjärnan) som sågs efter 2 års behandling, fortsatte även under studiens tredje år.
Cirka 80 procent av patienterna som behandlades med Lemtrada klarade sig utan en tredje behandling under det första året av uppföljning.
– Vad som är anmärkningsvärt med dessa data är att de positiva effekterna som uppmätts med MRI upprätthölls under första året av förlängningsstudien, trots att de flesta patienterna inte behövde ytterligare behandling med Lemtrada. Denna effekt skiljer sig från dagens existerande MS-behandlingar”, säger Douglas Arnold, M.D., NeuroRx Research and Department of Neurology and Neurosurgery, Montreal Neurological Institute, McGill University.

– Eftersom MRI är ett viktigt instrument för att mäta sjukdomsaktivitet vid MS, är dessa data kring Lemtrada som presenteras idag väldigt betydelsefulla, säger Tomas Gloveus, VD, Genzyme Sverige. – Dessa resultat förstärker Lemtradas potential att förändra dagens MS-behandling.