Få opereras mot epilepsi trots dokumenterat god effekt

Epilepsikirurgi är en säker behandlingsform med låga risker. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin. Trots det är det fortfarande få som opereras i Sverige, och väntan på utredning för kirurgisk behandling kan vara lång. Epilepsikirurgi syftar till att personer med svår epilepsi ska bli anfallsfria, eller åtminstone få en påtagligt minskad anfallsfrekvens och därigenom en bättre livskvalitet. Forskare vid Sahlgrenska akademin genom det svenska nationella epilepsikirurgiregistret, som omfattar samtliga patienter som opererats i Sverige sedan 1990, granskat data för 865 patienter som från 1996 och fjorton år framåt opererades vid Sveriges sex epilepsikirurgienheter.

Studien visar att bara tre procent av patienterna (25 av 865) fick bestående komplikationer av operationen. En jämförelse med en tidigare studie om komplikationsrisken visar dessutom på en positiv, nedåtgående trend i antalet. Göteborgsstudien är en av många som visat på epilepsikirurgins goda effekter. En långtidsuppföljning från det svenska epilepsikirurgiregistret 2013 visade till exempel att över 60 procent av alla vuxna som opereras är anfallsfria 5-10 år efter operationen.
Samtidigt utförs bara mellan 50 och 60 operationer i Sverige varje år. Studier visar att det tar i genomsnitt 20 år för patienter med behandlingsresistent epilepsi att bli remitterade för operationsutredning.

– En anledning till att patienter remitteras sent kan vara att man felaktigt bedömer riskerna med en operation som för stora. Här är vår studie viktig eftersom den visar att risken för komplikationer är väldigt låg, säger Johan Bjellvi, forskare vid Sahlgrenska akademin.
En annan faktor är att många patienter faktiskt inte känner till att operation kan vara en behandlingsmöjlighet vid epilepsi.

Göteborgs epilepsikirurgigrupp deltar nu i ett EU-projekt där man arbetar för att öka kunskapen om, och tillgängligheten till, epilepsikirurgi i Europa. Ett led i arbetet är att ta fram en ny klassifikation av komplikationer för epilepsikirurgi.
– För att genomföra åtgärder som ytterligare minskar riskerna med kirurgi måste de negativa effekterna kartläggas på ett enhetligt sätt. I EU- projektet arbetar vi till exempel med en europeisk webbsida som kan användas av såväl patienter som läkare i 17 länder, säger Johan Bjellvi.

 

Artikeln Complications of epilepsy surgery in Sweden 1996-2010: a prospective, population-based study publicerades online i Journal of Neurosurgery i oktober.

Länk till sammanfattning: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25361484