Genombrott för migränbehandling tack vare svensk forskning

Nyligen publicerades studieresultat på AMG 334 (Erenumab) som visar på signifikant lägre antal migrändagar för patienter som lider av kronisk och episodisk migrän. Svensk forskning har banat väg för den första förebyggande behandlingen utvecklad specifikt för migrän.

ARISE-studien är den första registreringsgrundade FAS III-studien för Erenumab och visar på signifikant lägre antal migrändagar för patienter med episodisk migrän jämfört med placebo 1.   Tidigare i september publicerades även en FAS II studie med Erenumab på patienter som lider av kronisk migrän som visade att de som upplevde en halvering av antalet månatliga migrändagar var 40 % 4.    Enligt Världshälsoorganisationen WHO är migrän en av de tio vanligaste orsakerna till upplevd ohälsa 7-9 och fram till idag har det saknats en förebyggande behandling specifikt anpassad för migrän. 1,3 miljoner svenskar lever med migrän varav 65 % är kvinnor. Den vanligaste behandlingen av migrän är idag receptfria värktabletter6. En övervägande del av den receptfria samt den förskrivna behandlingen syftar till att minska symtomen när de redan uppstått. Till skillnad från de förebyggande behandlingar som framförallt används idag beta-blockerare eller antiepileptiska läkemedel är Erenumab utvecklad specifikt för migrän.

Lars Edvinsson, professor och överläkare vid Lunds Universitet, har forskat på orsakerna till migrän under snart 40 år. De forskningsresultat vi ser idag har möjliggjorts tack vare hans upptäckt av signalsubstansen Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) och trigeminus reflexen som utlösande av migränattacker.

– Fram till idag har det saknats en anpassad migränmedicin som verkar förebyggande. Som forskare är det fantastiskt att få vara med på den här resan från grundforskning till nya läkemedel. Vi kommer inom en snar framtid att kunna erbjuda bättre behandlingsmöjligheter och minska lidandet för en stor grupp patienter, menar Lars Edvinsson.

Migränpatienter har en sämre livskvalité och 20 % av männen respektive 30 % av kvinnorna uppger att de varje år förlorar mer än 10 % av sina arbetsdagar till följd av migrän9. Huvudvärksförbundet driver frågan om ökad livskvalitet för personer som lider av migrän.

– Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar. Om fler av oss blir hjälpta genom en ny förebyggande medicin skulle det spara såväl lidande som stora samhällsekonomiska kostnader för sjukfrånvaro, vård och anfallsmediciner, säger Anna Karin Wallberg, ordförande för Huvudvärksförbundet.

Om Erenumab och CGRP
Det nya läkemedlet Erenumab är en helt human monoklonal antikropp mot CGRP och verkar förebyggande mot migrän. Utvecklingen av Erenumab genomförs i samarbete mellan Novartis och Amgen.
CGRP har länge ansetts spela en avgörande roll för orsakerna till migrän. CGRP är en peptid som binder till CGRP-receptorn och tros vara ansvarig för överföring av smärtsignaler, vilket resulterar i migrän. Hos personer med migrän, ökar CGRP-nivåerna i början av migränattacken och återgår till det normala när migränsmärtan avtar 10.

OM FAS III och FAS II-studien

ARISE-studien är en global, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad FAS III studie för att utvärdera säkerhet och effekt för Erenumab vid episodisk migrän profylax 3-4 och omfattar 557 patienter. Patienterna hade mellan fyra och 14 migrändagar varje månad, med ett genomsnitt på åtta migrändagar per månad vid innan studien började1,4. De som fick Erenumab (subkutana injektioner en gång i månaden) upplevde en statistiskt signifikant 2,9-dagars minskning från baslinjen i månaden, jämfört med en 1,8-dagars minskning i placeboarmen.  Säkerhetsprofilen för Erenumab var jämförbar med placebo och överensstämmer med tidigare rapporterade studier.1

Fas II – studien är en global, randomiserad, 12 veckors, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utvärderar effekt och säkerhet för Erenumab för förebyggande behandling av kronisk migrän. Studien omfattar 667 patienter som slumpvis utvalt fick subkutana injektioner en gång i månaden av placebo eller Erenumab. Resultatet i studien visade att de patienter som fick Erenumab och som upplevde en halvering av antalet månatliga migrändagar var 40 % i 70 mg armen och 41 % i 140 mg armen jämfört med 24 % för placeboarmen, under behandlingens sista fyra veckor av den 12 veckor långa behandlingsfasen. Säkerhetsprofilen för Erenumab var jämförbar med placebo för båda behandlingsarmarna 2,5.