Den första utgåvan av Neurorapporten

Idag lanserar Neuroförbundet den första utgåvan av Neurorapporten. En enkät som presenteras i rapporten visar att en fjärdedel uppger att det dröjt mer än ett år från det att de sökt läkare tills de fick sin diagnos. För 14 procent har det tagit mer än två år från symtom tills rätt behandling kunnat påbörjas.

–  Neuroförbundet kräver att regeringen och landstingen vidtar åtgärder att korta väntetiderna för de som tvingas vänta i över ett år eller mer på en neurologisk diagnos. En sak är säker. Vi kommer inte vänta ett år på att få ett svar, säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.

Neurorapporten behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden inom neurologin. Enligt Svenska Neurologföreningen bör en neurologienhet på större sjukhus ha minst 5 neurologer och 3 ST-tjänster i neurologi för att enheten ska ha en trygg och stabil kompetens. Runt en fjärdedel av de 43 sjukhus som lämnat uppgifter till Svenska Neurologföreningen har en neurologienhet av denna storlek.

–  Att 31 av 43 sjukhus i Sverige inte har tillräckligt många neurologer för att kunna erbjuda en neurologenhet med en trygg och stabil neurologisk kompetens är inte acceptabelt, säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.
–  Skulle vi våga använda bilen om tre fjärdelar av Sveriges bilprovning inte hade bemanning för att tillgodose tillräcklig kompetens, fortsätter Lise Lidbäck

Neurorapporten är den första rapporten i en långsiktig satsning med syfte att belysa delar av neurologin som är betydelsefulla för Neuroförbundets medlemmar. Utifrån de uppgifter som presenteras i Neurorapporten kommer Neuroförbundet med förslag på förbättringsområden:

–  300 fler neurologer samt att neurologer ska arbeta med neurologi. Nödvändiga åtgärder för att korta tiden från symtom till rätt diagnos och behandling

–  Att återbesök ska ingå i vårdgarantin. Ett krav för att säkerställa optimal neurologisk behandling

–  Neurologiska specialistcentra i Sveriges sex sjukvårdsregioner. Neurologisk verksamhet inbegriper många olika specialistområden och professioner. Specialistcentra kan bidra till att säkerställa kompetens och kontinuitet för alla neurologiska diagnoser.

Neurorapporten är framtagen med stöd från Neuroförbundets fond och i samarbete med Svenska Neurologföreningen.