Datorstödd självrapportering avgörande för Parkinsonpatienters livskvalitet

Taha Khan, doktorand i datavetenskap vid Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola, disputerar i Borlänge den 16 april på en avhandling om datorstödd distansbehandling av Parkinsonpatienter.
I tre delstudier visar han hur vårdpersonal med hjälp av datormetoder och inspelade ljud- och videosnuttar kan avläsa patienters motoriska sjukdomssymtom.

– Systemet gör det möjligt för läkarna att med stor träffsäkerhet bedöma patientbehoven på distans. Vinsten för patienterna är att de slipper uppsöka vård vid upprepade tillfällen, något som annars är vanligt för Parkinsonssjuka patienter, säger Taha Khan.

Bedöma symptom på distans
Tillsammans med sina kollegor i ämnet datateknik på Högskolan Dalarna har Taha Khan i fyra års tid jobbat med att ta fram tekniska applikationer som gör det möjligt för vårdpersonal att på distans bedöma symptom hos patienter med Parkinsons sjukdom. I denna forskningsmiljö har Taha Kahn undersökt hur läkare avläser och tolkar ett inspelat ljud-och bildmaterial på Parkinsonpatienter i olika sjukdomsstadier. De indikatorer som läkarna fått ta ställning till är rubbningar i tal samt i gång- och fingertappsrörelser. Taha Khans forskning visar att detta slags audiovisuellt material, när det används tillsammans med en datorstödd tolkningsmatris, kan vara ett stort stöd för den medicinska personalen. Läkarna kan göra träffsäkra bedömningar av symtom trots avsaknaden av ett fysiskt patientmöte och utan att behöva lägga tid på manuell avläsning av bild-och ljudmaterialet. Detta innebär en avlastning för den pressade sjukvården samtidigt som det underlättar för patienten i dennas vardag.

– Alla patienter med Parkinsons sjukdom blir gradvis sämre men symtomen varierar mycket genom sjukdomsförloppet. Därför är det så viktigt att behandling och medicinering anpassas fortlöpande till det dagsaktuella sjukdomsläget. Med den här metoden blir detta möjligt. Vården blir flexiblare och mer patientanpassad, säger Taha Khan.

Följsamhet i medicineringen
I avhandlingen använder disputanden ett forskningsmaterial som ställts till förfogande av fem svenska universitetssjukhus och ett amerikanskt. Det amerikanska materialet innehåller talsekvenser från såväl friska som Parkinsonssjuka och har bland annat analyserats utifrån de talsvårigheter som drabbar människor i den senare kategorin. Röstmaterialet visar att symtomen är mycket föränderliga i ett kort tidsperspektiv och att en följsamhet i medicineringen därför är avgörande för patientens livskvalitet. Analysen av det svenska materialet, som i bild dokumenterar motoriska rubbningar i gång- och fingerrörelser, tyder på ett liknande samband mellan en flexibel medicinering och symtomminimering.

Rönen visar hur viktigt det är för en Parkinsonsjuk patient att ha tillgång till ett snabbt självrapporteringssystem för symtom, enligt Taha Khan. Det möjliggör en tillvaro utan ständiga läkarbesök.

– Tekniken är relativt enkel att använda. Patienten dokumenterar sina symtom i sitt hem genom att spela in ljud- eller filmsnuttar på en smartphone. Därefter skickar man materialet till vårdgivarens dator där det behandlas av ett program som hjälper vårdpersonalen att tolka symptomen och dosera medicin. Återkopplingen till patienten blir snabb och effektiv, säger han.

Tekniska lösningar viktig komponent
Än så länge finns ett stort mått av subjektivitet i läkarnas bedömningar av symtomen, enligt Tara Khan. Men förhoppningen är att man på sikt kan utveckla en metod för automatisk symtombedömning som tar hänsyn till många olika symptomtyper. I ett åldrande samhälle där trycket på den neurologiska sjukvården ökar är detta slags tekniska lösningar en viktig komponent, säger Taha Khan.

För mer information om doktorsavhandlingen, se MDH:s kalendarium .