Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bidrag till forskning om Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den främsta orsaken till demens hos äldre. Sjukdomen saknar i dagsläget både förebyggande åtgärder och bot. I ett forskningsprojekt som har beviljats bidrag från amerikanska Bright Focus Foundation ska forskarna ta reda på om det finns en koppling mellan sjukdomen och en specifik lever-genererad profil i blodet.

Många olika faktorer påverkar risken att insjukna i Alzheimers sjukdom, den starkaste genetiska riskfaktorn är genvarianten APOE4. Denna genvariant finns i 15-20 procent av befolkningen och den ökar risken för insjuknande med upp till 15 gånger.
Trots många års intensivt forskande kring de biologiska processer som ökar risken för Alzheimers sjukdom i APOE4-bärare så är sambandet inte tydligt och konsensus saknas.
Nu ska forskningsprojektet “An APOE-linked plasma profile and relevance to behaviour and neurodegeneration” ta reda på om det finns en koppling mellan en APOE4-specifik profil i levern samt halterna av proteinet apolipoprotein E i blodet och uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Denna koppling har inte tidigare varit känd.

Projektet finansieras med 300 000 dollar

Henrietta Nielsen, biträdande lektor i neurokemi och molekylär neurobiologi vid Institutionen för biokemi och biofysik, är ansvarig forskare i projektet som har beviljats en finansiering på 300 000 dollar från Bright Focus Foundation (BFF), USA. Projektet är det första BFF någonsin har finansierat i Sverige.
– Vi har tidigare visat att APOE4-bärare har brist på apolipoprotein E i blodet och vi har även kopplat nivåerna av detta protein till sjukliga förändringar i hjärnan. Trots att apolipoprotein E inte kan ta sig över blodhjärnbarriären så antyder våra preliminära data att nivåerna av apolipoprotein E har en stark effekt på olika processer som kopplats till neurodegeneration i hjärnan. Apolipoprotein E i blodet produceras främst av levern och därför kommer vi även att titta på en direkt koppling mellan APOE4 i levern samt sjukliga förändringar i hjärnan, säger Henrietta Nielsen.
Projektet kommer att pågå i 36 månader och forskningen koordineras av Stockholms universitet och inkluderar partners från tre länder.

Mer information på Bright Focus Foundation: https://www.brightfocus.org/alzheimers-disease/grant/apoe-linked-plasma-profile-and-relevance-behavior-and-neurodegeneration

Liknande poster

Anslag till forskning om Alzheimers sjukdom

Läs mer...

Antikroppsbehandling kan bidra till att bromsa Alzheimers sjukdom

Läs mer...

Framstående forskning kring Alzheimers sjukdom belönas

Läs mer...