Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bidrag till forskning om Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den främsta orsaken till demens hos äldre. Sjukdomen saknar i dagsläget både förebyggande åtgärder och bot. I ett forskningsprojekt som har beviljats bidrag från amerikanska Bright Focus Foundation ska forskarna ta reda på om det finns en koppling mellan sjukdomen och en specifik lever-genererad profil i blodet.

Många olika faktorer påverkar risken att insjukna i Alzheimers sjukdom, den starkaste genetiska riskfaktorn är genvarianten APOE4. Denna genvariant finns i 15-20 procent av befolkningen och den ökar risken för insjuknande med upp till 15 gånger.
Trots många års intensivt forskande kring de biologiska processer som ökar risken för Alzheimers sjukdom i APOE4-bärare så är sambandet inte tydligt och konsensus saknas.
Nu ska forskningsprojektet “An APOE-linked plasma profile and relevance to behaviour and neurodegeneration” ta reda på om det finns en koppling mellan en APOE4-specifik profil i levern samt halterna av proteinet apolipoprotein E i blodet och uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Denna koppling har inte tidigare varit känd.

Projektet finansieras med 300 000 dollar

Henrietta Nielsen, biträdande lektor i neurokemi och molekylär neurobiologi vid Institutionen för biokemi och biofysik, är ansvarig forskare i projektet som har beviljats en finansiering på 300 000 dollar från Bright Focus Foundation (BFF), USA. Projektet är det första BFF någonsin har finansierat i Sverige.
– Vi har tidigare visat att APOE4-bärare har brist på apolipoprotein E i blodet och vi har även kopplat nivåerna av detta protein till sjukliga förändringar i hjärnan. Trots att apolipoprotein E inte kan ta sig över blodhjärnbarriären så antyder våra preliminära data att nivåerna av apolipoprotein E har en stark effekt på olika processer som kopplats till neurodegeneration i hjärnan. Apolipoprotein E i blodet produceras främst av levern och därför kommer vi även att titta på en direkt koppling mellan APOE4 i levern samt sjukliga förändringar i hjärnan, säger Henrietta Nielsen.
Projektet kommer att pågå i 36 månader och forskningen koordineras av Stockholms universitet och inkluderar partners från tre länder.

Mer information på Bright Focus Foundation: https://www.brightfocus.org/alzheimers-disease/grant/apoe-linked-plasma-profile-and-relevance-behavior-and-neurodegeneration

Liknande poster

BioArctic och Eisai presenterar BAN2401 på Alzheimer’s Association International Conference 2019

Läs mer...

Längre försöksperioder och större läkemedelsstudier behövs vid alzheimer

Läs mer...

Överrock av protein gör virus mer smittsamma och länkar dem till Alzheimers sjukdom

Läs mer...