Ajovy ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Ajovy (fremanezumab) som är en förebyggande behandling av migrän ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 1 november 2019. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter med kronisk migrän som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar.

För att säkerställa att de patienter med störst behov får tillgång till Ajovy anser TLV att det är viktigt att subventionsbegränsningen följs. Därför ska Ajovy endast skrivas ut av neurolog eller läkare som arbetar på neurologklinik eller andra kliniker som är specialiserade på behandling av huvudvärk.

Migrän karaktäriseras av en kraftig, ofta ensidig, pulserande huvudvärk, illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet. Det krävs ofta sängläge under attackerna. Migrän delas in i episodisk migrän och kronisk migrän. Kronisk migrän definieras i enlighet med den internationella klassifikationen ICHD-3 som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk.

Ajovy, som innehåller substansen fremanezumab, är en förebyggande behandling för patienter med migrän. Fremanezumab är en CGRP-hämmare, det vill säga en antikropp som verkar genom att blockera aktiviteten hos den så kallade CGRP-peptiden, en molekyl som sätts i samband med migränanfall (CGRP står för kalcitoningenrelaterad peptid).

Fremanezumab har i kliniska studier visats minska antalet migrändagar mer än behandling med placebo. Fremanezumab var generellt väl tolererat i de kliniska studierna.

TLV bedömer att CGRP-hämmaren Aimovig (erenumab) är det kliniskt relevanta jämförelsealternativet till Ajovy och att effekten av behandling med Ajovy är jämförbar med behandlingseffekten av Aimovig.

Företaget har visat att kostnaden för Ajovy är rimlig i förhållande till den nytta som läkemedlet ger vid behandling av patienter med kronisk migrän som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar. Företaget har inte visat att Ajovy har en rimlig kostnad i förhållande till nyttan läkemedlet ger vid behandling av episodisk migrän.

TLV har därför beslutat att Ajovy endast subventioneras för behandling av patienter med kronisk migrän som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar, och endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän. TLV anser att det är viktigt att effekten av Ajovy följs upp med en så kallad huvudvärksdagbok i enlighet med behandlingsrekommendationer.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Trepartsöverläggningarna har resulterat i att företaget och regionerna enats om att teckna en sidoöverenskommelse som utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen medför att kostnaden för användning av Ajovy minskar.

CGRP-hämmare är föremål för nationellt ordnat införande. Regionernas råd för nya terapier, NT-rådet, kommer att komma med en rekommendation om hur dessa läkemedel ska användas i vården.

Beslutet gäller från och med den 1 november 2019.

För mer information