Aimovig och Ajovy – migränprofylax vid kronisk migrän

NT-rådets yttrande till regionerna 2019-11-25

Rekommendation och sammanvägd bedömning, NT-rådets rekommendation till regionerna är:

  • att Aimovig och Ajovy kan användas vid kronisk migrän (≥15 huvudvärksdagar per månad varav ≥8 migrändagar) till patienter som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska behandlingar.
  • att Aimovig och Ajovy förskrivs av neurolog alternativt av läkare verksam vid klinik specialiserad på behandling av svår migrän.
  • att effekten (minskning i antal månatliga migrändagar) utvärderas efter 3 månader och att Aimovig och Ajovy sätts ut vid utebliven effekt eller om minskningen i antal månatliga migrändagar understiger 30 procent.
  • att patienterna registreras och följs upp i Neuroregistret. Patienten ska rapportera in skattning av sina besvär via PER-funktionen (Patientens Egen Registrering).

TLV har beslutat att Aimovig från och med 1 januari 2019 och Ajovy från 1 november 2019 ingår i läkemedelsförmånerna med följande begränsning: Subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3).

Det finns inga direkt jämförande kliniska studier mellan fremanezumab (Ajovy) och erenumab (Aimovig). TLV bedömer att behandlingseffekten av Ajovy och Aimovig är jämförbar vid behandling av patienter med migrän som tidigare sviktat på två till fyra profylaktiska behandlingar.

Trepartsöverläggningar har genomförts mellan TLV, företagen och regionerna. Inom ramen för dessa överläggningar har företagen och regionerna tecknat avtal om återbäring av en del av kostnaden för Aimovig respektive Ajovy till regionerna.

NT-rådet anser att de patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar kan ges tillgång till Aimovig och Ajovy. För att få god följsamhet till förmånsbesluten och med tanke på den stora patient- populationen, bör behandlingen ges enligt kliniska experters kriterier nedan.

Förskrivning av Aimovig och Ajovy ska ske endast av neurolog eller av specialistläkare verksam vid klinik specialiserad på behandling av svår migrän.

Neuroregistrets huvudvärksdel ska användas för uppföljning av användningen http://www.neuroreg.se/.

Läs hela yttrandet här