Prisas för forskning kring stroke

Prisas för forskning kring stroke

Glenn Berggård och Alexandra Olofsson, årets mottagare av stipendiet till minne av Elisabeth Holmgren.

Idag har Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet delat ut ett stipendium till minne av den tidigare landstingsdirektören Elisabeth Holmgren. Stipendiet går till Alexandra Olofsson, Luleå tekniska universitet, som genom sin forskning ökat möjligheterna för strokedrabbade vuxna att delta i aktiviteter utanför hemmet.

Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Forskning och utveckling har under lång tid bidragit till att stroke idag kan förebyggas samt att konsekvenser efter stroke kan lindras med hjälp av rehabiliteringsinsatser. Det innebär att en stor del av de som insjuknar i stroke lever längre.

Av tradition fokuserar rehabiliteringen vid stroke framförallt på att återuppta funktionell återhämtning. För att stödja personer att hantera och överbrygga hinder för att bibehålla ett aktivt liv i samhället krävs det att hälso- och sjukvården utvecklar metoder som bidrar till att personer med stroke kan återuppta familje- och arbetsliv, fritidsaktiviteter och andra verksamheter som de varit engagerade i före insjuknandet.

Idag delade regionstyrelsens ordförande Glenn Berggård ut stipendiet till Alexandra Olofsson som i sin forskning har tagit fram ny kunskap om möjlighet till engagemang i aktiviteter och delaktighet utanför hemmet för personer i yrkesverksam ålder med stroke. Denna kunskap är viktig för att personer med stroke ska ges möjlighet till rehabiliteringsinsatser som stärker individens engagemang i aktivitet, i det senare skedet av rehabiliteringen.

Studierna bedrivs i nära samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet och är ett gott exempel på hur samverkan mellan akademi och verksamhet kan bli till nytta för såväl regionens medborgare som medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Om stipendiet

Som landstingsdirektör arbetade Elisabeth Holmgren för att bygga broar mellan akademin och landstingets verksamhet inom områdena förbättringskunskap, utbildning och forskning. Syftet med detta stipendium är att stimulera till kunskapsutveckling i samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Stipendiet är på 35 000 kronor.